Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
Standard for næringsgruppering (statistikk)
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
Felles regler for utøvelse av lufttransporttjenester
Adgang til yrket som veitransportør
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Gasstransmisjonsforordningen
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
Elektrisitetsdirektiv 2009 (tredje)
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
Felles rammer for omsetning av produkter
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (2008)
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
Kvikksølvforordningen 2008: forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
Klassifisering og merking av farlige stoffer
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Sider