Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
Avfallsrammedirektivet
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer
Havstrategidirektivet
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2008)
Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
Kontroll av fugleinfluensa
Slaktekyllingsdirektivet
Forbud mot markedsføring og eksport/import av hunde- og katteskinn
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser om strømmetjenester
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
Undersøkelser av sjøulykker
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
Markedsføring av pyrotekniske produkter
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr

Sider