Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Energistatistikk
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
Statistikk om plantevernmidler
Strukturstatistikk for næringslivet
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
Bruk av personlig verneutstyr
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 1995)
Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer

Sider