EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.01.2020
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.01.2020
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2020
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
01.01.2020
Verdipapirsentralforordningen
01.01.2020
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
01.01.2020
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2020
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
01.01.2020
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
01.01.2020
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
01.01.2020
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
01.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse