Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
13.09.2019 Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
11.09.2019 Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
09.09.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019 Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
04.09.2019 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
04.09.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
28.08.2019 Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
24.08.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
23.08.2019 Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
23.08.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019 Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
21.08.2019 Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
15.08.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap
15.08.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
15.08.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i visse videokamerarør
14.08.2019 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
14.08.2019 Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
13.08.2019 Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av fruktose som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av konsentrert ost som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
10.08.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
07.08.2019 Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
06.08.2019 Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
04.08.2019 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
03.08.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
03.08.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
03.08.2019 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
03.08.2019 Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
03.08.2019 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
02.08.2019 Statistikk om turisme: endringsbestemmelser
02.08.2019 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
02.08.2019 Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
01.08.2019 Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2019 Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
01.08.2019 Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2019 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.08.2019 Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
31.07.2019 Plantevernmidlers virkning på honningbier
31.07.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA

Sider