Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.06.2017
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
19.06.2017
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
19.06.2017
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.06.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
15.06.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
14.06.2017
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon)
14.06.2017
Tunneldirektivet (planlagt revisjon)
13.06.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
13.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
12.06.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
12.06.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
09.06.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
09.06.2017
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
08.06.2017
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet
08.06.2017
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: utfyllende bestemmelser
08.06.2017
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
02.06.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
02.06.2017
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
02.06.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
01.06.2017
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
31.05.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017
31.05.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter
31.05.2017
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
31.05.2017
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
31.05.2017
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
31.05.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
31.05.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
31.05.2017
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
31.05.2017
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
31.05.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
31.05.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
30.05.2017
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
30.05.2017
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
30.05.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
30.05.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
30.05.2017
Det europeiske solidaritetskorps
23.05.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
19.05.2017
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring
19.05.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse
18.05.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
18.05.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
18.05.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
18.05.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
18.05.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
18.05.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
17.05.2017
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
17.05.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
12.05.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
11.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
11.05.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
11.05.2017
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
10.05.2017
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
10.05.2017
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
05.05.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
05.05.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
04.05.2017
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
04.05.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
03.05.2017
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
02.05.2017
Digital portal for informasjon om det indre marked
02.05.2017
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked
02.05.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
02.05.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
02.05.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
02.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
28.04.2017
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
28.04.2017
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
28.04.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
28.04.2017
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
28.04.2017
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
28.04.2017
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
28.04.2017
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfe- og svinearter
28.04.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
28.04.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
28.04.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
27.04.2017
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
27.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
27.04.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
27.04.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.04.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.04.2017
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
26.04.2017
Balanse mellom arbeids- og familieliv
25.04.2017
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.04.2017
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter
25.04.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
25.04.2017
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
12.04.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
10.04.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
07.04.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
07.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
07.04.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
07.04.2017
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
06.04.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
06.04.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
06.04.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
06.04.2017
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
06.04.2017
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
06.04.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
30.03.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
30.03.2017
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
29.03.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om undersøkelse av testforslag til reproduktiv toksisitet
29.03.2017
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
29.03.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
29.03.2017
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
28.03.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
27.03.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
27.03.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
24.03.2017
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
23.03.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
23.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
23.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
23.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
23.03.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
23.03.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
23.03.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
23.03.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
23.03.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
23.03.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
23.03.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2017
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
22.03.2017
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked
21.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
20.03.2017
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
17.03.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
17.03.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
17.03.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
17.03.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
16.03.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
16.03.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
16.03.2017
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
15.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
15.03.2017
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
14.03.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
13.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
13.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
08.03.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
07.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
07.03.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
07.03.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
07.03.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
07.03.2017
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)
06.03.2017
Europeisk næringslivsstatistikk
03.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.03.2017
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
03.03.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
02.03.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
02.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
28.02.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
24.02.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
22.02.2017
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI): endringsbestemmelser
21.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
17.02.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
16.02.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
14.02.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
14.02.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
14.02.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
14.02.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
13.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
13.02.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
13.02.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
13.02.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
13.02.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
10.02.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
09.02.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
08.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
08.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
08.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
07.02.2017
Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia: forlengelse
07.02.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
07.02.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
07.02.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
07.02.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
03.02.2017
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart
01.02.2017
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
01.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
30.01.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
29.01.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)
26.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
26.01.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
25.01.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
24.01.2017
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
24.01.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
24.01.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
24.01.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
24.01.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler

Sider