Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
09.03.2016
Visumlettelse for Georgia
08.03.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
08.03.2016
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
08.03.2016
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
08.03.2016
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
08.03.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
08.03.2016
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
04.03.2016
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
02.03.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Polen
02.03.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore
02.03.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
02.03.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
02.03.2016
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.03.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
01.03.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
01.03.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
01.03.2016
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina
01.03.2016
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
01.03.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8
01.03.2016
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
01.03.2016
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
29.02.2016
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA
26.02.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
24.02.2016
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
23.02.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
23.02.2016
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
23.02.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
23.02.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.02.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.02.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.02.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
19.02.2016
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser
19.02.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
18.02.2016
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
18.02.2016
Nettregler om tilknytning til el-transmisjonssystemer for likestrøm
18.02.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
16.02.2016
Forsyningssikkerhet for naturgass
16.02.2016
Informasjonsutveksling på energiområdet
14.02.2016
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
12.02.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
10.02.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
10.02.2016
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
10.02.2016
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
09.02.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
09.02.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
09.02.2016
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
05.02.2016
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
04.02.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
04.02.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
04.02.2016
Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
04.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
04.02.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer
04.02.2016
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
04.02.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
03.02.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
02.02.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
02.02.2016
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
02.02.2016
Kvikksølvforordningen 2017
29.01.2016
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
28.01.2016
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
28.01.2016
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
27.01.2016
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
26.01.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
13.01.2016
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: oppdateringer av navn på eksamensbevis og studier
08.01.2016
Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer
07.01.2016
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
18.12.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
17.12.2015
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
17.12.2015
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
17.12.2015
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag
16.12.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
15.12.2015
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
15.12.2015
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
15.12.2015
Den europeiske grense- og kystvakt
15.12.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
14.12.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
09.12.2015
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
09.12.2015
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
09.12.2015
Kontraktsregler for salg av varer
07.12.2015
EASA-forodningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
04.12.2015
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2016
04.12.2015
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
04.12.2015
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
04.12.2015
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
04.12.2015
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
04.12.2015
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
04.12.2015
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
04.12.2015
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
04.12.2015
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
03.12.2015
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
03.12.2015
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
03.12.2015
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser
02.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
02.12.2015
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
02.12.2015
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede
01.12.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
01.12.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
01.12.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
01.12.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
30.11.2015
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
30.11.2015
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
25.11.2015
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
18.11.2015
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien
13.11.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
09.11.2015
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende
30.10.2015
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
30.10.2015
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
30.10.2015
Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling
28.10.2015
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
28.10.2015
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
28.10.2015
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebiler (euro 6): endringsbestemmelser
26.10.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15
22.10.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk det kjemiske stoffet TPO i produkter for støping av kunstige negler
19.10.2015
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
16.10.2015
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
14.10.2015
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsyningsdirektivet
12.10.2015
Energieffektiviseringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
12.10.2015
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
02.10.2015
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
02.10.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av hexabromocyclododecan (HBCDD)
01.10.2015
Ozonforordningen: endringsbestemmelser for 2016
30.09.2015
Verdipapiriseringsforordningen
30.09.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
29.09.2015
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
29.09.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
29.09.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
29.09.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
29.09.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
29.09.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere
29.09.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter
25.09.2015
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
25.09.2015
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
22.09.2015
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
22.09.2015
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
17.09.2015
Inkludering av langtidsledige i arbeidslivet
14.09.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
11.09.2015
Forsvarlig bruk av antimikrobielle midler i veterinærmedisiner
10.09.2015
Godkjenning av visse anvendelser av trikloroetylen i henhold til kjemikalieforordningen (REACH)
07.09.2015
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
28.08.2015
EU-høring om god praksis for produksjon av og inspeksjonsmetoder for forsøksmedisiner
28.08.2015
EU-høring om god praksis for produksjon av medisiner
26.08.2015
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
21.08.2015
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
17.08.2015
Rammeverk for næringslivsstatistikk
06.08.2015
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
15.07.2015
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
15.07.2015
Energimerkeforordningen 2015
13.07.2015
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012
08.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om motstanddyktighet mot brann av trebekledning
08.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør
06.07.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
01.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann
01.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter
01.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann
26.06.2015
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
25.06.2015
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
25.06.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler
24.06.2015
Standardformat for visum: endringsbestemmelser
24.06.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater
24.06.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister
23.06.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
23.06.2015
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
17.06.2015
Plassering av informasjon på poser med rulletobakk
15.06.2015
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler
12.06.2015
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
12.06.2015
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
11.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden
08.06.2015
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
28.05.2015
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver
22.05.2015
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
19.05.2015
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
18.05.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
18.05.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.05.2015
Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr
28.04.2015
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser
28.04.2015
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
24.04.2015
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden
22.04.2015
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer
22.04.2015
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: oppheving
21.04.2015
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum
14.04.2015
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av forbruk
14.04.2015
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
31.03.2015
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
04.03.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
24.02.2015
Godkjenning av vinplantasjer: gjennomføringsbestemmelser
11.02.2015
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
06.02.2015
Handel med selprodukter: endringsbestemmelser
06.02.2015
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
30.01.2015
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i belysning og skjermbelysning
20.01.2015
Grenseforordningen: Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
23.12.2014
Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser (ESPD)
19.12.2014
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om manglende overholdelse av enhetspriser
19.12.2014
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om overholdelse av enhetspriser
18.12.2014
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
18.12.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
17.12.2014
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger

Sider