Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
15.12.2014
Godkjenning av vinplantasjer: utfyllende bestemmelser
09.12.2014
Harmoniserte konsumprisindekser
04.12.2014
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland: endringsbestemmelser
28.11.2014
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
24.11.2014
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) og dibutyl phthalate (DBP)
18.11.2014
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Storbritannia
18.11.2014
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland
31.10.2014
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere
27.10.2014
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
24.10.2014
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
17.10.2014
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
13.10.2014
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
08.10.2014
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
07.10.2014
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
07.10.2014
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
06.10.2014
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
02.10.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
01.10.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
01.10.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
01.10.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
01.10.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
29.09.2014
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
29.09.2014
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
29.09.2014
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
25.09.2014
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
19.09.2014
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
19.09.2014
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
16.09.2014
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
16.09.2014
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om referanseverdier 2015-2017
10.09.2014
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
10.09.2014
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
10.09.2014
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr
29.08.2014
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
25.08.2014
Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat
25.07.2014
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
25.07.2014
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
18.07.2014
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
15.07.2014
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
11.07.2014
Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk
10.07.2014
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
07.07.2014
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
02.07.2014
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
01.07.2014
Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser
27.06.2014
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
26.06.2014
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
26.06.2014
Statistikk over betalingsbalanse
25.06.2014
Regelverket for bagatellmessig støtte (kodifisering)
25.06.2014
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
18.06.2014
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
17.06.2014
Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata
13.06.2014
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2014
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU
06.06.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
05.06.2014
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
04.06.2014
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
04.06.2014
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
28.05.2014
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)
28.05.2014
Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler
16.05.2014
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
12.05.2014
Gassapparatforordningen
06.05.2014
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
06.05.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
05.05.2014
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
30.04.2014
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
30.04.2014
Endring vedrørende delta-endotoxin av Bacillus thuringiensis som virksomt stoff i plantevernmidler
24.04.2014
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
22.04.2014
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet
22.04.2014
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
22.04.2014
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring
12.04.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
12.04.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
12.04.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
09.04.2014
Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
09.04.2014
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)
09.04.2014
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
09.04.2014
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens
01.04.2014
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon)
01.04.2014
Schengen-rundreisevisum
31.03.2014
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
27.03.2014
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
27.03.2014
Sikkerhetskrav til smokker
27.03.2014
PVU-forordningen om personlig verneutstyr (revisjon)
27.03.2014
Taubaneforordningen
25.03.2014
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
24.03.2014
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
24.03.2014
Sikkerhetskrav til stasjonært trenings- og gymnastikkutstyr
20.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i store flater av lagdelte dyseelementer
20.03.2014
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
20.03.2014
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
18.03.2014
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
14.03.2014
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
13.03.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder
13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer
13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer
13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter
13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP)
12.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
12.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
12.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
12.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
12.03.2014
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp: gjennomføringsbestemmelser
10.03.2014
Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser
07.03.2014
Energimerking av energirelaterte produkter på internett
07.03.2014
Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning
05.03.2014
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser
03.03.2014
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
27.02.2014
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014
26.02.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
26.02.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
26.02.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
26.02.2014
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014
Utforming av byggevarers ytelseserklæring
20.02.2014
EU-anbefalinger om europeiske kvalitetsprinsipper for turistnæringen
18.02.2014
Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer
17.02.2014
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
13.02.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
11.02.2014
Dyreavlsforordningen
11.02.2014
Avlsregelverk for husdyr: justering av eksisterende direktiver
07.02.2014
Avsløring av uredelig praksis i salg av visse matvarer: 2. kontrollplan
05.02.2014
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
03.02.2014
Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks
31.01.2014
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
31.01.2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel
30.01.2014
Bruk av biocidprodukter som inneholder bromadiolon: avvisning av forbud i Tyskland
30.01.2014
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet
29.01.2014
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
29.01.2014
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
28.01.2014
Grunnvannsdirektivet: endring av vedlegg II
23.01.2014
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater
22.01.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
22.01.2014
Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport
22.01.2014
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
17.01.2014
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
17.01.2014
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: tilleggskart for inkludering av Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia og Azerbajan
16.01.2014
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
16.01.2014
Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
10.01.2014
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
09.01.2014
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
20.12.2013
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
20.12.2013
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
20.12.2013
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser
19.12.2013
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
18.12.2013
Takdirektivet 2016 (revisjon) om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
18.12.2013
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
18.12.2013
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
18.12.2013
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
18.12.2013
Omsetning av mat fra klonede dyr
17.12.2013
Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond
16.12.2013
Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020
06.12.2013
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
04.12.2013
Henstilling om kvalitetsrammeverk for traineeperioden
03.12.2013
Bruk av zineb i biocidholde produkter
03.12.2013
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
03.12.2013
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
03.12.2013
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
03.12.2013
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
03.12.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
28.11.2013
Forretningshemmelighetsdirektivet
27.11.2013
Visumfrihet for Moldova
25.11.2013
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
22.11.2013
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse
18.11.2013
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
15.11.2013
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
15.11.2013
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
14.11.2013
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
14.11.2013
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
11.11.2013
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt
06.11.2013
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi
04.11.2013
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
24.10.2013
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser
24.10.2013
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
22.10.2013
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring
22.10.2013
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger
21.10.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv
18.10.2013
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
16.10.2013
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
15.10.2013
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
10.10.2013
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting
04.10.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy
04.10.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: unntaksbestemmelser for Slovakia og Storbritannia
02.10.2013
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
01.10.2013
Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter
30.09.2013
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
25.09.2013
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
20.09.2013
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy
18.09.2013
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
13.09.2013
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap

Sider