Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
12.08.2008 Regioner som er fri for brucella (Italia), storfetuberkulose (Italia) og storfeleukose (Polen)
12.08.2008 Import av animalske produkter
12.08.2008 Regioner i Polen fri for smittsom storfeleukose
12.08.2008 Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin
12.08.2008 Planer for bekjempelse av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen
12.08.2008 Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
12.08.2008 Bulgarias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av høns
12.08.2008 Planene for 2008 for utryddelse av svinepest hos villsvin og vaksinering av villsvin og svinebesetninger Romania
12.08.2008 Lister over virksomheter på veterinærområdet skal sendes til Kommisjonen
12.08.2008 Lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institusjoner
12.08.2008 Finlands program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
12.08.2008 Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
12.08.2008 Bulgarias planer for 2008 for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
12.08.2008 Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
12.08.2008 Import fra visse tredjestater av fotografisk gelatin
12.08.2008 Romanias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
12.08.2008 Nasjonale program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
12.08.2008 Utryddelsesplanen for klassisk svinepest hos villsvin i Ungarn
12.08.2008 Ozonforordningen (revisjon)
11.08.2008 Lekkasjekontroller ved brannslukkingsanlegg som inneholder fluorinerte klimagasser
11.08.2008 Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling
11.08.2008 Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser
11.08.2008 Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
11.08.2008 Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
11.08.2008 Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
11.08.2008 Markedsføring av biocidholdige produkter
11.08.2008 Ernærings- og helsepåstander på matvarer
11.08.2008 Endring av listen over ingredienser som skal finnes på merkingen av næringsmidler
11.08.2008 Behandling med gass etter høsting av aktive stoffer og kulturkombinasjoner
11.08.2008 Maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter
11.08.2008 Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland
11.08.2008 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
11.08.2008 Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon
11.08.2008 Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt
11.08.2008 Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
11.08.2008 Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
10.08.2008 Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
10.08.2008 Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
09.08.2008 Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd
09.08.2008 Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer
09.08.2008 Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter
09.08.2008 Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay
09.08.2008 Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
09.08.2008 Import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter
09.08.2008 Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
09.08.2008 Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland
09.08.2008 Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
09.08.2008 Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger
05.08.2008 Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
04.08.2008 Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit

Sider