Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
04.08.2008 Import av eggceller og embryo av svin
04.08.2008 Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter
04.08.2008 Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser
04.08.2008 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
04.08.2008 Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh
04.08.2008 Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur
04.08.2008 Diettfôr til katter og hunder ved kronisk nyresvikt
04.08.2008 Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter
04.08.2008 Overgangsperiode for tredjelandsrevisorers virksomhet
04.08.2008 Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
04.08.2008 Oppføring av difenacoum som et aktivt stoff (biocider)
04.08.2008 Oppføring av cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff (biocider)
04.08.2008 Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider)
01.08.2008 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
01.08.2008 Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
01.08.2008 Import av fugler
01.08.2008 Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.08.2008 Import av honning fra Brasil
01.08.2008 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr
28.07.2008 Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
27.07.2008 Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
27.07.2008 Oppføring av thiamethoxam som aktivt stoff (biocider)
27.07.2008 Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider)
27.07.2008 Godkjenning av en rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff
27.07.2008 Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA
27.07.2008 Oppføring av propiconazol som aktivt stoff (biocider)
27.07.2008 Uønskede stoffer i dyrefôr
27.07.2008 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 24.7.2008
27.07.2008 Unntak for visse dyr fra utføringsforbudet i forbindelse med blåtunge
23.07.2008 Handel med selprodukter
21.07.2008 Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
21.07.2008 Konsultasjonsforum for miljøvennlig design
21.07.2008 Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall
20.07.2008 Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer
20.07.2008 SI-måleenheten katal for katalytisk aktivitet
20.07.2008 Kollektive investeringsfond (UCITS)
17.07.2008 Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter: endringsbestemmelser
17.07.2008 Miljømerkeforordningen
17.07.2008 Økodesigndirektivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter
17.07.2008 Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon
15.07.2008 Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
14.07.2008 Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
13.07.2008 Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits
13.07.2008 Regioner i Polen som er fri for enzootisk kvegleukose
06.07.2008 Om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
05.07.2008 Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
04.07.2008 Tungmetaller i mat
04.07.2008 Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa hos fjærkre
03.07.2008 Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
03.07.2008 Vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet

Sider