Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
30.05.2008 Konjunkturstatistikker
29.05.2008 Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
29.05.2008 Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
28.05.2008 Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
28.05.2008 Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak
27.05.2008 Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
27.05.2008 Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer
27.05.2008 EU-logo for merking av økologiske produkter
25.05.2008 Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
25.05.2008 Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
25.05.2008 Enzymer i næringsmidler
25.05.2008 Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
25.05.2008 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
25.05.2008 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
25.05.2008 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
25.05.2008 Renrasede avlsdyr av storfe
25.05.2008 Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
25.05.2008 Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
24.05.2008 Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina
24.05.2008 Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
24.05.2008 Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet
23.05.2008 Typegodkjenning av motorvogner, inkludert nye sikkerhetskrav til dekk m.m.
23.05.2008 Forbrukerkredittdirektivet
22.05.2008 Søknader og godkjenning av fôrtilsettingsstoffer
22.05.2008 Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter
22.05.2008 Import av fiskevarer fra Fijiøyene
21.05.2008 Reviderte retningslinjer for statsstøtte i form av garantier
21.05.2008 Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
20.05.2008 Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
20.05.2008 Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
19.05.2008 Retningslinjer for statsstøtte til jernbaneforetak
12.05.2008 Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
09.05.2008 Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
07.05.2008 Konsultasjon om "roaming"-forordningen og mulig utvidelse til SMS og data
07.05.2008 EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
07.05.2008 Barnesikring av lightere
06.05.2008 Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
06.05.2008 Krav til visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr
03.05.2008 Tidlig varsling av hendelser for kontroll av overførbare sykdommer
03.05.2008 Vårviremi hos karpe (SVC)
03.05.2008 Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge
03.05.2008 Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere
03.05.2008 Godkjenning av astaxanthin-dimetyl-disuccinat som fôrtilsetningsstoff
01.05.2008 Direktiv om flyplassavgifter
30.04.2008 Vilkår for fritak av drektige dyr fra uttransportforbudet (blåtunge)
29.04.2008 Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av sau og geiter
29.04.2008 Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
27.04.2008 Advarsel på magnetleketøy om helse- og sikkerhetsrisiko
27.04.2008 Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet
25.04.2008 Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012

Sider