Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
23.12.2007 Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
23.12.2007 Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
23.12.2007 Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
23.12.2007 Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe
23.12.2007 Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
23.12.2007 Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
23.12.2007 Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg
23.12.2007 Infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr
23.12.2007 Svinekjøtt fra svin som er vaksinert med en levende, attenuert, konvensjonell vaksine i Romania
23.12.2007 Erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose
23.12.2007 Status til ulike land og regioner i henhold til BSE-risiko (kugalskap)
23.12.2007 Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
23.12.2007 Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
23.12.2007 Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
22.12.2007 Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
22.12.2007 Stambøker for storfe
22.12.2007 Nøkkelkompetanser for livslang læring
22.12.2007 Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
22.12.2007 Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
22.12.2007 Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
22.12.2007 Barnesikring av lightere
22.12.2007 Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
22.12.2007 Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
22.12.2007 God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
22.12.2007 Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
22.12.2007 Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
22.12.2007 Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
22.12.2007 Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler
22.12.2007 Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
22.12.2007 Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
22.12.2007 Grenseverdier for visse plantevernmidler
22.12.2007 Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
22.12.2007 Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
22.12.2007 Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
22.12.2007 Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
22.12.2007 Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
22.12.2007 Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
22.12.2007 Overvåking av furan i mat
22.12.2007 Standard for næringsgruppering (statistikk)
22.12.2007 Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
22.12.2007 Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
22.12.2007 Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
22.12.2007 Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
22.12.2007 Overvåking av akrylamid i mat
22.12.2007 Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
22.12.2007 Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
22.12.2007 Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
22.12.2007 Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
22.12.2007 Felles regler for drift av lufttrafikk
22.12.2007 Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss

Sider