Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
07.05.2008 EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
07.05.2008 Barnesikring av lightere
06.05.2008 Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
06.05.2008 Krav til visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr
03.05.2008 Tidlig varsling av hendelser for kontroll av overførbare sykdommer
03.05.2008 Vårviremi hos karpe (SVC)
03.05.2008 Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge
03.05.2008 Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere
03.05.2008 Godkjenning av astaxanthin-dimetyl-disuccinat som fôrtilsetningsstoff
01.05.2008 Direktiv om flyplassavgifter
30.04.2008 Vilkår for fritak av drektige dyr fra uttransportforbudet (blåtunge)
29.04.2008 Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
29.04.2008 Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av sau og geiter
27.04.2008 Advarsel på magnetleketøy om helse- og sikkerhetsrisiko
27.04.2008 Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet
25.04.2008 Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012
25.04.2008 Avlingsstatistikk
24.04.2008 Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
24.04.2008 Statistikk over materiell fattigdom
24.04.2008 Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser
24.04.2008 Felles standarder for luftfartssikkerhet
24.04.2008 Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
21.04.2008 Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler
20.04.2008 Trykkbeholderdirektivet (kodifisering)
20.04.2008 Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
20.04.2008 Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
20.04.2008 Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
20.04.2008 Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare
20.04.2008 Søknader om godkjenning av helsemessige påstander om næringsmidler
20.04.2008 Rampeinspeksjoner av fly og helikoptre
20.04.2008 Inspeksjoner av fly og helikoptre som benytter EUs flyplasser
20.04.2008 Innførsel fra tredjeland av økologiske landbruksprodukter
20.04.2008 Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
16.04.2008 Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler
16.04.2008 Godkjenning av biocidproduktet difetialon til bruk i rottemidler
16.04.2008 Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon
16.04.2008 Omsetning av frø fra fôrveksten geitvikke (strekbelg)
16.04.2008 Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer
16.04.2008 Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
16.04.2008 Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge
16.04.2008 Konservert melk beregnet på konsum
16.04.2008 Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
16.04.2008 Merking av tannkrem med fluorinnhold
16.04.2008 Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked
15.04.2008 Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
15.04.2008 Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
12.04.2008 Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland
12.04.2008 Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.04.2008 Ny anvendelse av preparatet Toyocerin som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.04.2008 Ny godkjenning for en tiårsperiode av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer

Sider