Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.12.2007 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA)
14.12.2007 Sikkerhet i sivil luftfart
14.12.2007 Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
14.12.2007 Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
14.12.2007 Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
14.12.2007 Det europeiske jernbanebyrået (endring)
14.12.2007 Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester
14.12.2007 Veginfrastrukturdirektivet
14.12.2007 Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
14.12.2007 Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
14.12.2007 Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken
14.12.2007 Støtteben til motorsykler (kodifisering)
14.12.2007 Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
14.12.2007 Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
14.12.2007 Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer
14.12.2007 Avfallsdirektivet
14.12.2007 Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
14.12.2007 Havnestatskontrolldirektivet
14.12.2007 Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
14.12.2007 Havstrategidirektivet
14.12.2007 Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
14.12.2007 Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
14.12.2007 Ansettelsesvilkår til ledelsen i GNSS Supervisory Authority
14.12.2007 Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
14.12.2007 Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)
14.12.2007 Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
14.12.2007 Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane
14.12.2007 Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
14.12.2007 Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
14.12.2007 Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
14.12.2007 Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
14.12.2007 Folke- og boligtelling 2011
14.12.2007 Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø
14.12.2007 Energistatistikk
14.12.2007 Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
14.12.2007 Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
14.12.2007 Statistikk om plantevernmidler
14.12.2007 Forbud mot markedsføring og eksport/import av hunde- og katteskinn
14.12.2007 Rammedirektiv om jordbeskyttelse
14.12.2007 Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
14.12.2007 Strukturstatistikk for næringslivet
14.12.2007 Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
14.12.2007 Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
14.12.2007 Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
14.12.2007 AMT-direktivet om utøvelse av fjernsyns- og medievirksomhet
14.12.2007 Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker
14.12.2007 Statistikk om utdanning og livslang læring
14.12.2007 Undersøkelser av sjøulykker
14.12.2007 Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
14.12.2007 Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk

Sider