Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
07.03.2012
Verdipapirsentralforordningen
05.03.2012
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr (revisjon)
05.03.2012
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
01.03.2012
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
23.02.2012
Visa-informasjonssystemet for Schengen-samarbeidet: fastsettelse av nye oppstartsregioner
13.02.2012
Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon
10.02.2012
Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept
10.02.2012
Legemiddelforordningen (trukket revisjonsforslag): informasjon til allmennheten om legemidler på resept
10.02.2012
Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking
10.02.2012
Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser
08.02.2012
Europeisk stiftelse
31.01.2012
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listen over prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
27.01.2012
Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster
27.01.2012
Midlertidig markedsføring av frø fra arten Triticum durum Desf.
26.01.2012
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre (trukket)
26.01.2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
25.01.2012
Personvernforordningen 2016 (GDPR)
25.01.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
25.01.2012
Personsverndirektivet og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet
21.12.2011
EUs statistikkprogram 2013-2017
20.12.2011
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020
20.12.2011
Statistikk over europeisk befolkningsstatistikk
20.12.2011
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post
20.12.2011
Innkjøpsdirektivet 2014
20.12.2011
Konsesjonskontraktsdirektivet
19.12.2011
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
19.12.2011
EU-byrået for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser angående standardinspeksjoner
14.12.2011
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
12.12.2011
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
12.12.2011
EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE)
12.12.2011
Europeisk system for grenseovervåking - EUROSUR
09.12.2011
Lydnivået til motorkjøretøy
08.12.2011
Helsetrusler over landegrensene
07.12.2011
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF)
07.12.2011
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
05.12.2011
Preventiv vaksinering mot fugleinfluensa hos stokkender i Portugal
01.12.2011
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser
01.12.2011
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
01.12.2011
Bakkebaserte flyplasstjenester (forslag trukket av Kommisjonen)
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: særprogrammet
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: regler for deltakelse og resultatspredning
30.11.2011
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
30.11.2011
Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser
30.11.2011
EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020)
30.11.2011
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS
30.11.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020
30.11.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2014-2020
29.11.2011
Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
29.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
25.11.2011
Statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
23.11.2011
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp
23.11.2011
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
23.11.2011
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020)
21.11.2011
Lavspenningsdirektivet 2014 (revisjon)
21.11.2011
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
21.11.2011
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
21.11.2011
Heisedirektivet (revisjon)
21.11.2011
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
21.11.2011
Trykkbeholderdirektivet 2004 (revisjon)
21.11.2011
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
21.11.2011
Fyrverkeridirektivet
21.11.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
15.11.2011
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
15.11.2011
EUs program for tiltak på justisområdet
15.11.2011
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
15.11.2011
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
14.11.2011
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
11.11.2011
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
09.11.2011
EUs helseprogram 2014-2020
09.11.2011
EUs forbrukerprogram 2014-2020
07.11.2011
Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige
27.10.2011
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet
25.10.2011
Regnskapsdirektivet
25.10.2011
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
20.10.2011
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
20.10.2011
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
20.10.2011
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
19.10.2011
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
19.10.2011
Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
19.10.2011
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
19.10.2011
Retningslinjer for transeuropeiske nett på området telekommunikasjonsinfrastruktur
11.10.2011
Felles europeisk salgslov
11.10.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon
06.10.2011
EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020
30.09.2011
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
27.09.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
26.09.2011
Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip)
16.09.2011
Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter
14.09.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
14.09.2011
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser
14.09.2011
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler
09.09.2011
Restriksjoner på transport av avfall til Romania (forlengelse)
06.09.2011
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser
31.08.2011
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
30.08.2011
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
30.08.2011
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer
29.08.2011
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
25.08.2011
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA
24.08.2011
Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler
26.07.2011
Fritidsbåtdirektivet 2013
20.07.2011
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
20.07.2011
Kapitalkravsforordningen (CRR)
19.07.2011
Fartsskriverforordningen
15.07.2011
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2012 om svovelinnhold i marint brensel
12.07.2011
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser
06.07.2011
Roamingforordningen (2012): Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
30.06.2011
Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjoneres før 2013
24.06.2011
Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)
22.06.2011
Energieffektiviseringsdirektivet
20.06.2011
Næringsmidler for spesielle grupper
15.06.2011
Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger
14.06.2011
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt
08.06.2011
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet
01.06.2011
Standardiseringsforordningen
01.06.2011
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
27.05.2011
Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall
24.05.2011
Hasteprosedyre for innføring av visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
24.05.2011
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
05.05.2011
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
29.04.2011
Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr
20.04.2011
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH): endringsbestemmelser
12.04.2011
Miljøvirkningsdirektivet 2011
31.03.2011
Boliglånsdirektivet
11.03.2011
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)
10.03.2011
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser
24.02.2011
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene
03.02.2011
Sikkerhetskrav til europeiske standarder for gymnastikkutstyr
01.02.2011
Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser
31.01.2011
Anbefaling om tiltak som kan redusere skolefrafall
19.01.2011
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
13.01.2011
Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer
11.01.2011
Navn på tekstilprodukter: polypropylen/polyamid-bikomponentfiber
03.01.2011
Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser
21.12.2010
Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
21.12.2010
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
20.12.2010
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95)
16.12.2010
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
15.12.2010
Førerrom, dør og vinduer i traktorer (kodifisering)
10.12.2010
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)
08.12.2010
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet
08.12.2010
Betjeningsinnretning i traktorer (kodifisering)
16.11.2010
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler
15.11.2010
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
12.11.2010
Liste over reisedokumenter som kan utstyres med Schengen-visum
08.11.2010
Merking, registrering og rapportering av småfe: ny sammenstilt fororordning
04.11.2010
Redusert bruk av fosfater i vaskemidler
28.10.2010
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
27.10.2010
Veltevern på smalsporede traktorer
27.10.2010
Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer
22.10.2010
Metallskrapforordningen
08.10.2010
Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo
04.10.2010
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
30.09.2010
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering
30.09.2010
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse
29.09.2010
EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk
27.09.2010
Tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner
27.09.2010
Harmonisering av lovgivningen om målenheter
27.09.2010
Veltervern på smalsporede traktorer
27.09.2010
Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU
24.09.2010
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
24.09.2010
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
21.09.2010
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
20.09.2010
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
20.09.2010
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff
17.09.2010
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
15.09.2010
Fremme av læring gjennom mobilitet av unge
15.09.2010
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
15.09.2010
Shortsalgforordningen
06.09.2010
Det europeiske år for aktiv aldring 2012
16.08.2010
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
23.07.2010
Traktorforordningen 2013
13.07.2010
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
12.07.2010
Innskuddsgarantidirektivet 2014 om garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
12.07.2010
Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet)
07.07.2010
Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer
05.07.2010
Schengen-visumfrihet for Taiwan
01.07.2010
Europeisk patent: oversettelsesordninger
15.06.2010
Krav til elektrisk sikkerhet i el-biler
02.06.2010
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
27.05.2010
Visumfrihet for Albania og Bosnia-Hercegovina
21.05.2010
Landbruksstatistikk om flerårige kulturer
05.05.2010
Fri bevegelse av arbeidskraft
23.04.2010
Forenklede bestemmelser om og prosedyrer for hygienekontroll av fiskevarer fra Grønland
12.04.2010
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer
09.04.2010
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap
29.03.2010
Statistikk om turisme
19.03.2010
EU-LISA-forordningen om forvaltningsbyrået for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac
08.03.2010
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
24.02.2010
Det europeiske grensekontrollbyrået - endringsbestemmelser
29.01.2010
Fleksibilitet ved overgang til nytt Schengen-informasjonssystem
27.11.2009
Overvåking av Schengen-samarbeidets yttergrenser til havs
29.10.2009
Undersøkelser og forebygging av flyulykker
29.10.2009
Felles forskningsprogram om marinøkologien i Østersjøen (BONUS)
28.10.2009
CO2-utslipp fra varebiler
26.10.2009
Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
26.10.2009
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
14.10.2009
Statistikk om avfall (trukket)
29.09.2009
Overgang fra Schengen-informasjonssystemet SIS 1+ til SIS II
23.09.2009
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)

Sider