Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
23.09.2009
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
23.09.2009
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
23.09.2009
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
23.09.2009
Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer
18.09.2009
Transportabelt trykkutstyr
16.09.2009
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser)
04.09.2009
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (kodifisering)
30.07.2009
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
27.07.2009
Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk
16.07.2009
Opprettholdelse av forsyningssikkerheten for naturgass
15.07.2009
Visumfrihet for statsborgere fra Makedonia, Serbia og Montenegro
13.07.2009
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer - CRD III) om endringer til direktivene om kapitalkrav og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
08.07.2009
Vaksinering mot sesongbetont influensa
02.07.2009
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
30.06.2009
Rekommandasjon om røkefrie omgivelser
12.06.2009
Biocidforordningen 2012
03.06.2009
Europeiske år for frivillig arbeid i 2011
20.05.2009
EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013)
15.05.2009
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg
11.05.2009
Direktiv om flysikkerhetsavgifter
30.04.2009
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
21.04.2009
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester
08.04.2009
Statsstøtte til offentlig radio- og TV-kringkasting
08.04.2009
Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
24.03.2009
Det europeiske GNSS-byrået
27.02.2009
Visum for lengre opphold og innberetning til Schengen-informasjonssystemet
27.02.2009
Endringsbestemmelser for innehavere av Schengen-visum for langvarig opphold
26.02.2009
Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene
10.02.2009
Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer
30.01.2009
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking
21.01.2009
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
09.01.2009
EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
17.12.2008
Midlertidige regler om statsstøtte til banker under finanskrisen
16.12.2008
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport
11.12.2008
Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport (RFC-forordningen)
10.12.2008
Overvåking av legemidlers bivirkninger
10.12.2008
Legemiddelovervåkingsforordningen
10.12.2008
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
10.12.2008
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
08.12.2008
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
04.12.2008
Forordningen om busspassasjerrettigheter
04.12.2008
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
04.12.2008
Forordningen om båtpassasjerrettigheter
03.12.2008
Det europeiske forskningsprogrammet for måleteknikk
03.12.2008
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2)
03.12.2008
WEEE-direktivet 2012 om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
03.12.2008
Oppheving av direktiver om måling
28.11.2008
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser
25.11.2008
Retningslinjer for statsstøtte til opplæring av ansatte i bedrifter
25.11.2008
Retningslinjer for statsstøtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere
21.11.2008
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland
20.11.2008
Regler for kontroll med og bekjempelse av hestepest (kodifisering)
19.11.2008
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
17.11.2008
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer
13.11.2008
Bygningsenergidirektivet 2010
13.11.2008
Energimerkedirektivet 2010
13.11.2008
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet
12.11.2008
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
05.11.2008
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
30.10.2008
Statistikker om informasjonssamfunnet
28.10.2008
Trygdeforordningen 2004
28.10.2008
Lys og lyssignaler på motorsykler
18.10.2008
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
17.10.2008
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
15.10.2008
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende: endringsbestemmelser
15.10.2008
Innskuddsgarantidirektivet 1994 (endring 2009)
13.10.2008
Euroforordningen 2009: betalinger over landegrensene
09.10.2008
e-pengedirektivet
08.10.2008
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011
07.10.2008
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
03.10.2008
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
03.10.2008
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
01.10.2008
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten
29.09.2008
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
25.09.2008
Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
23.09.2008
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet
18.09.2008
Avlivningsforordningen 2009 om dyrevelferd ved slakting
05.09.2008
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
29.07.2008
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
23.07.2008
Handel med selprodukter
23.07.2008
Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
16.07.2008
Miljømerkeforordningen 2010
16.07.2008
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
16.07.2008
Økodesigndirektivett 2009 om miljøkrav til energirelaterte produkter
16.07.2008
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter: endringsbestemmelser
16.07.2008
Kollektive investeringsfond (UCITS)
15.07.2008
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
08.07.2008
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
03.07.2008
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa (2008)
02.07.2008
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
02.07.2008
Vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet
02.07.2008
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
02.07.2008
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
25.06.2008
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
25.06.2008
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
25.06.2008
Selskapslov for et europeisk privat selskap
17.06.2008
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
13.06.2008
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
13.06.2008
Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)
10.06.2008
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
09.06.2008
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv)
26.05.2008
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
23.05.2008
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009
23.05.2008
Byggevareforordningen 2011
23.05.2008
EU-logo for merking av økologiske produkter
23.04.2008
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
21.04.2008
Avlingsstatistikk
17.04.2008
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
17.04.2008
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
17.04.2008
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)
16.04.2008
Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
16.04.2008
Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II
09.04.2008
Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
09.04.2008
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
28.03.2008
Europeisk år for kreativitet og innovasjon i 2009
27.03.2008
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
19.03.2008
Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene
19.03.2008
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
11.03.2008
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
04.03.2008
Markedsføringstillatelser for legemidler
03.03.2008
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
29.02.2008
Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
29.02.2008
Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
27.02.2008
EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
27.02.2008
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
26.02.2008
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
22.02.2008
Veterinærkontroll innen EU (kodifisering)
14.02.2008
Omsetning og bruk av løsemidlet diklormetan
06.02.2008
Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
05.02.2008
Kosmetikkforordningen 2009
04.02.2008
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
30.01.2008
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
30.01.2008
Matinformasjonsforordningen om merking av matvarer
30.01.2008
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
29.01.2008
Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
29.01.2008
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
28.01.2008
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
28.01.2008
Statistikk over materiell fattigdom
25.01.2008
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
23.01.2008
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
23.01.2008
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
23.01.2008
Kvotehandelsdirektivet (ETS) endringsbestemmelser 2009om utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
23.01.2008
Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene
16.01.2008
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
14.01.2008
Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food)
11.01.2008
Farging av legemidler (kodifisering)
11.01.2008
Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
21.12.2007
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
21.12.2007
Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
21.12.2007
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
21.12.2007
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
20.12.2007
Forelengelse av ENISA-byråets mandat
20.12.2007
Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
20.12.2007
Identifikasjon og registrering av griser
19.12.2007
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
19.12.2007
CO2-utslippsskrav for personbiler
13.12.2007
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
12.12.2007
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
05.12.2007
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
05.12.2007
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
29.11.2007
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
29.11.2007
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
29.11.2007
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
29.11.2007
Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav
29.11.2007
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
29.11.2007
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav
27.11.2007
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter
15.11.2007
Databaserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
13.11.2007
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
13.11.2007
Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
03.11.2007
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
31.10.2007
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
30.10.2007
Statistikk over varehandelen med tredjeland
26.10.2007
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
25.10.2007
Gassapparatdirektivet
18.10.2007
Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
18.10.2007
Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
17.10.2007
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
16.10.2007
Statistikkforordningen
16.10.2007
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
16.10.2007
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå
11.10.2007
Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer
10.10.2007
Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
09.10.2007
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
09.10.2007
Tilleggspensjonsdirektivet
08.10.2007
Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
03.10.2007
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
19.09.2007
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
19.09.2007
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
19.09.2007
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
19.09.2007
Elektrisitetsdirektiv 2009 (tredje)
19.09.2007
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
19.09.2007
Gasstransmisjonsforordningen
13.09.2007
Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
12.09.2007
Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
10.09.2007
SI-måleenheten katal for katalytisk aktivitet
07.08.2007
Oppheving av direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis
06.08.2007
Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer
27.07.2007
Belysning av bakre nummerskilt på kjøretøy og tilhengere
25.07.2007
Direktiv om ikke-automatiske vekter

Sider