Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.07.2007
Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
14.07.2007
Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner
12.07.2007
Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
28.06.2007
Ernærings- og helsepåstander på matvarer
27.06.2007
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
26.06.2007
Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
14.06.2007
Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT
13.06.2007
Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer
08.06.2007
Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer
07.06.2007
Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
04.06.2007
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
23.05.2007
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
23.05.2007
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
23.05.2007
Adgang til yrket som veitransportør
10.05.2007
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket
07.05.2007
Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer
17.04.2007
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler
17.04.2007
Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger
12.03.2007
Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
06.03.2007
Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap
23.02.2007
Folke- og boligtelling 2011
15.02.2007
Konservert melk beregnet på konsum
14.02.2007
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
14.02.2007
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (2008)
14.02.2007
Felles rammer for markedsføring av produkter
09.02.2007
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
07.02.2007
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø
31.01.2007
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
26.01.2007
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap
24.01.2007
Direktiv om flyplassavgifter
10.01.2007
Energistatistikk
22.12.2006
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
22.12.2006
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
22.12.2006
Legemidler til mennesker: Kommisjonens gjennomføringsfullmakter
20.12.2006
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
13.12.2006
Det europeiske jernbanebyrået (endring)
13.12.2006
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endring)
12.12.2006
Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur
11.12.2006
Statistikk om plantevernmidler
01.12.2006
Renrasede avlsdyr av storfe
27.11.2006
Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)
20.11.2006
Forbud mot markedsføring og eksport/import av hunde- og katteskinn
16.11.2006
EUs statistikkprogram (2008-2012)
09.11.2006
Styremekanismer på jordbruks- eller skogbrukstraktorer
08.11.2006
Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer
07.11.2006
Asbestdirektivet (kodifisering)
06.11.2006
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
06.11.2006
Deler og utstyr på jordbruks- og skogbrukstraktorer
03.11.2006
Etablering av et nytt europeisk rådgivende statistikkutvalg
03.11.2006
Synsfelt og vindusviskere for traktorer
03.11.2006
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
26.10.2006
Kvikksølvforordningen 2008: forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv
24.10.2006
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
18.10.2006
Postdirektivet (tredje): endringsbestemmelser om fullføring av det indre marked for posttjenester
18.10.2006
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
05.10.2006
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
05.10.2006
Veginfrastrukturdirektivet
04.10.2006
Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr
02.10.2006
Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
28.09.2006
Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
25.09.2006
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
22.09.2006
Rammedirektiv om jordbeskyttelse
05.09.2006
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
05.09.2006
Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy
01.08.2006
Avskaffelse av grensekontroll for transport på vei og indre vannnveier (kodifisering)
28.07.2006
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
28.07.2006
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
28.07.2006
Enzymer i næringsmidler
28.07.2006
Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
19.07.2006
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum
18.07.2006
Felles regler for drift av lufttrafikk
17.07.2006
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer
12.07.2006
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
12.07.2006
Plantevernmiddelforordningen
12.07.2006
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.06.2006
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
09.06.2006
Konsultasjoner om nasjonale bestemmelser som berører EUs transportpolitikk for vei-, jernbane-, vannveistransport (kodifisering)
02.06.2006
Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
02.06.2006
Støtteben til motorsykler (kodifisering)
02.06.2006
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
01.06.2006
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
31.05.2006
Innføring av biometriske identifikasjoner i forbindelse med visumsøknader
22.05.2006
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
04.05.2006
Håndhevelsesdirektivet 2007 (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
06.04.2006
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
27.03.2006
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
22.03.2006
Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter
20.02.2006
Strukturstatistikk for næringslivet
31.01.2006
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser 2009
24.01.2006
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
18.01.2006
Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer
05.01.2006
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
22.12.2005
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
21.12.2005
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
21.12.2005
Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
21.12.2005
Avfallsrammedirektivet
21.12.2005
Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
15.12.2005
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser om strømmetjenester
15.12.2005
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2008)
14.12.2005
Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
06.12.2005
Statistikk om utdanning og livslang læring
01.12.2005
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
25.11.2005
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
24.11.2005
Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger
23.11.2005
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
23.11.2005
Undersøkelser av sjøulykker
23.11.2005
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
23.11.2005
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
23.11.2005
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
23.11.2005
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
23.11.2005
Havnestatskontrolldirektivet
23.11.2005
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
16.11.2005
Produkter til avansert terapi
15.11.2005
EASA-forordningnen 2008 om sivil luftfartssikkerhet
10.11.2005
Nøkkelkompetanser for livslang læring
24.10.2005
Havstrategidirektivet
11.10.2005
Markedsføring av pyrotekniske produkter
07.10.2005
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
04.10.2005
Vern av personopplysninger ved politi- og justisamarbeid i kriminalsaker
23.09.2005
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
22.09.2005
Sikkerhet i sivil luftfart
21.09.2005
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
21.09.2005
Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
21.09.2005
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
14.09.2005
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
12.09.2005
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
01.09.2005
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
23.08.2005
Fiskehelsedirektivet
03.08.2005
Endret bruk av frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz
26.07.2005
Pengeoverføringsforordningen 2006: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
16.06.2005
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
31.05.2005
SIS II-vedtaket: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen informasjonssystem
31.05.2005
SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet
30.05.2005
Slaktekyllingsdirektivet
13.05.2005
Ansettelsesvilkår til ledelsen i GNSS Supervisory Authority
06.04.2005
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
06.04.2005
EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013
06.04.2005
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
06.04.2005
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
06.04.2005
EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013)
05.04.2005
Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
05.04.2005
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
31.03.2005
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
15.03.2005
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
28.12.2004
VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
23.12.2004
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
21.12.2004
Advokatdirektivet
10.12.2004
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
25.10.2004
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
29.09.2004
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
22.09.2004
Arbeidstidsdirektivet: revisjonsforslag avsluttet uten enighet
23.07.2004
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
14.07.2004
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
14.07.2004
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
14.07.2004
EUs kulturprogram (2007-2013)
14.07.2004
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
14.07.2004
EU-programmet Media 2007
14.07.2004
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
04.07.2004
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
04.07.2004
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) om krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
30.06.2004
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
30.04.2004
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
21.04.2004
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
02.04.2004
Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)
16.03.2004
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
16.03.2004
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
12.03.2004
Sikrere bruk av internett (2005-2008)
03.03.2004
Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
03.03.2004
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
03.03.2004
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
18.02.2004
Sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
12.02.2004
VIS-vedtaket 2004: innføring av visuminformasjonsssystemet
10.02.2004
Styrket sikkerhet i havner
31.01.2004
Tjenestedirektivet
07.01.2004
Vannforurensningsdirektivet
11.12.2003
IMS-koden for sikker skipsfart
10.12.2003
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
10.12.2003
Energitjenestedirektivet
10.12.2003
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
27.11.2003
Avfallsdirektivet
11.11.2003
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
10.11.2003
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
05.11.2003
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
29.10.2003
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
29.10.2003
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
21.10.2003
Førerkortdirektivet 2006
21.10.2003
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
24.09.2003
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
19.09.2003
Grunnvannsdirektivet
11.08.2003
Fluorgassforordningen 2006: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
01.08.2003
Økodesigndirektivet 2005 om krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
31.07.2003
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
31.07.2003
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
23.07.2003
Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
23.07.2003
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
18.07.2003
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
16.07.2003
Påstandsforordningen for matvarer
16.07.2003
Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
08.07.2003
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)

Sider