Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.11.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
14.11.2017
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
14.11.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
14.11.2017
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
14.11.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
14.11.2017
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2017
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2017
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
14.11.2017
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
14.11.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
14.11.2017
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
14.11.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
10.11.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
10.11.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
10.11.2017
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
09.11.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
09.11.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
09.11.2017
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
08.11.2017
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
08.11.2017
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
08.11.2017
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
08.11.2017
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
08.11.2017
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: endringsbestemmelser 2019
08.11.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
07.11.2017
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
07.11.2017
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)
03.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia
03.11.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
01.11.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
25.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
25.10.2017
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
25.10.2017
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
25.10.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest hos viltlevende svin i Tsjekkia
25.10.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
25.10.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
25.10.2017
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
24.10.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
23.10.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
20.10.2017
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
19.10.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
18.10.2017
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2017)
18.10.2017
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
18.10.2017
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
18.10.2017
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
18.10.2017
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
16.10.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
15.10.2017
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
13.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
13.10.2017
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
11.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
06.10.2017
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
06.10.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
06.10.2017
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
06.10.2017
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
05.10.2017
Europeisk rammeverk for lærlinger
05.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia
05.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
04.10.2017
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase III
04.10.2017
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
04.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
03.10.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
03.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
03.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
03.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
03.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
01.10.2017
Miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)
29.09.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
29.09.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om anvendelse av kriterier for vurdering av visse hendelsers innvirkning
29.09.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier
29.09.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
28.09.2017
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
27.09.2017
Jernbanepassasjerforordningen (revisjonsforslag 2017)
27.09.2017
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
27.09.2017
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
27.09.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
27.09.2017
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
27.09.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
26.09.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
25.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
25.09.2017
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
25.09.2017
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
25.09.2017
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
25.09.2017
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
25.09.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
22.09.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
22.09.2017
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser
22.09.2017
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
22.09.2017
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
22.09.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
22.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
22.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
22.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
21.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
21.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
19.09.2017
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
19.09.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
19.09.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
19.09.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria
18.09.2017
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
18.09.2017
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
18.09.2017
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.09.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
18.09.2017
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.09.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
18.09.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
18.09.2017
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
18.09.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
18.09.2017
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
18.09.2017
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
18.09.2017
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
18.09.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia
18.09.2017
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
15.09.2017
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
14.09.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
13.09.2017
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet
13.09.2017
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
11.09.2017
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
05.09.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
04.09.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
04.09.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
04.09.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.09.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
01.09.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
28.08.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
21.08.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
21.08.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
18.08.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
14.08.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
14.08.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
11.08.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
02.08.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
02.08.2017
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
31.07.2017
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
31.07.2017
Satellittnavigasjonssystemet EGNOS: gjennomføringsbestemmelse om plassering av bakkebasert infrastruktur
28.07.2017
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
28.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
25.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
23.07.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
20.07.2017
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
20.07.2017
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
20.07.2017
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
20.07.2017
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylsyklopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
19.07.2017
Godkjenning av kolekalsiferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
19.07.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
19.07.2017
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
17.07.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
14.07.2017
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
13.07.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
13.07.2017
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
13.07.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
13.07.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
13.07.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
12.07.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
12.07.2017
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
12.07.2017
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
12.07.2017
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
11.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
10.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
07.07.2017
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
04.07.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
04.07.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
04.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
04.07.2017
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
04.07.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
04.07.2017
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
04.07.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
04.07.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
04.07.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
03.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
03.07.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
03.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
30.06.2017
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
29.06.2017
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning
29.06.2017
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
29.06.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
29.06.2017
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
29.06.2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll
29.06.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
29.06.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
27.06.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
27.06.2017
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
26.06.2017
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
26.06.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
22.06.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
21.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
20.06.2017
BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
20.06.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
20.06.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater

Sider