Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-konsultasjon om grønne kriterier for offentlig innkjøp av infrastruktur for avløpsvann
EU-konsultasjon om bankkontoer
EUs 2011-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
EU-høring om europeisk turisme for fremtiden
Prisfastsettelse og refusjon av utgifter for legemidler (konsultasjon)
Helse i Europa 2012
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre
EU-konsultasjon om ukonvensjonelle fossile energikilder inkludert skifergass
EU-rapport om skrive- og leseferdigheter
Hindringer for gjennomføring av det indre marked i EFTA/EØS-landene og Sveits
Departementenes EØS-arbeid
Mot gjennomgangen av det indre marked: planlagte tiltak i 2009
Høring om neste fase av EU-programmet Media
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
EU-konsultasjon om avgifter til legemiddelovervåking
Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA)
EU-høring om opplevelsesindustrier
Indikatorrapport 2008 om Europas utdanningsssystem
EU-konsultasjon om avgifter for bruk av veginfrastruktur
Revisjon av direktiv om finanskonsern
EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016
EU-høring om marin bioteknologi
EU-konsultasjon om logo for godkjente on-line-apotekutsalg og -engrosselgere av legemidler
EU-konsultasjon om turisme langs kysten og i maritime områder
EU-høring om tilsyn med finansielle konglomerater
Samferdselsdepartementets EØS-strategi 2015
EU-høring om statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
EU-konsultasjon om restrukturering og avvikling av andre finansinstitusjoner enn banker
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
EU-høring om energimarkedet

Sider