Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
Tilgang til opplysninger om bruken av frekvenser
Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
EUs yttergrensefond (2007-2013)
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
Barnesikring av lightere
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema
Sperresoner i forbindelse med blåtunge
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
Teknisk liste for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013)
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester

Sider