Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
Påstandsforordningen for matvarer
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
Biocidforordningen: endringsbestemmelser

Sider