Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
Pengeoverføringsforordningen 2006: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
Investeringsforetak
Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner
Automatiske systemer for utveksling av data mellom flygeledere
Avfallstransportforordningen
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
Fluorgassforordningen 2006: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
Arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler

Sider