Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2019
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika
EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring
Elektronisk godsinformasjon
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
Flypassasjererforordningen
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn
Auksjonering av CO2-kvoter fra 2013
Drikkevannsdirektivet (revisjon)
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem

Sider