Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Endring av visse direktiver vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
Lovgivning for kosmetiske produkter
Krav til og vilkår for investeringsforetak
Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser
Batteridirektivet
Grenseverdier for visse plantevernmidler
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
Markedsføring av biocidprodukter
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) om krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
Maskindirektivet
Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer
Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
Energitjenestedirektivet
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
Flygelederdirektivet 2006 om sertifisering av flygeledere
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
Celler og vev - tilleggsdirektiv 1
Avfallsdirektivet

Sider