Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Vannforurensningsdirektivet
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
Nøkkelkompetanser for livslang læring
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
EUs kulturprogram (2007-2013)
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
EU-programmet Media 2007
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring

Sider