Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
Vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet
Økodesign av varmeovner
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
Minstekrav til gjenbruk av vann
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i visse videokamerarør
Ratifisering på nasjonalt nivå av Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til ventilatorer og kjøkkenvifter til husholdninger
Veltevern på smalsporede traktorer

Sider