Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Legemiddelforordningen: informasjon til allmennheten om legemidler på resept
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av hexabromocyclododecan (HBCDD)
Næringsmidler av animalsk opprinnelse: Frysekrav
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker (dossiers) som skal samsvarskontrolleres
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av kompressorer
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon)
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om bruk av EFB-nettbrett
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser (revisjon)
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
EU-konsultasjon om revisjon av reglene om bagatellmessig støtte
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) og dibutyl phthalate (DBP)
Reviderte retningslinjer for statsstøtte til brebåndsnettverk: konsultasjon
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gennem Unionen

Sider