Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
Miljømerking av jordforbedringsmidler inkludert krav til vurdering og kontrol
Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
Import fra tredjeland av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer
Gjennomføring av "hygienepakken"
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
E200-blankettserien
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

Sider