Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Rammedirektiv om jordbeskyttelse
EU-programmet for det indre marked
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020): utfyllende bestemmelser om kvalitative og kvantitative resultatindikatorer
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
Kommunikasjonsvernforordningen
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer
Ozonforordningen: endringsbestemmelser for 2016
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
EØS-finansieringsordningene 2014-2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym

Sider