Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse
Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien
Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke
Aktive implanterbare medisinske innretninger
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
Pakkereisedirektivet
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
Veterinærkontrolldirektivet
Bruk av personlig verneutstyr
Støy fra sivile overlydsfly
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
Renrasede avlsdyr av sau og geit
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
Byggevaredirektivet

Sider