Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Selskapslov for et europeisk privat selskap
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Rammedirektiv om jordbeskyttelse
EU-programmet for det indre marked
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020): utfyllende bestemmelser om kvalitative og kvantitative resultatindikatorer
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)
Energimerking av TV- og PC-skjermer (revisjon)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om lufttrafikkstyring
Tunneldirektivet (revisjon)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten
EØS-finansieringsordningene 2014-2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle utstillings-, kjøle- og frysedisker
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
EU-høring om forlengelse konkurranserettsreglene om maritime linjekonsortier
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer

Sider