Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
Felles regler for sivil luftfart: flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
Forsvarlig bruk av antimikrobielle midler i veterinærmedisiner
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
Revisjon av datalagringsdirektivet
Felles europeisk salgslov
Visum for lengre opphold og innberetning til Schengen-informasjonssystemet
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
Omsetning av mat fra klonede dyr
Dublin-IV-forordningen
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
Krav til datasikkerhet og personvern i internettilkoblet radioutstyr
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: midlertidige unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Sider