Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
Omsetning av mat fra klonede dyr
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
Europeisk næringslivsstatistikk
Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
Revidert Dublin-forordning
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
Krav til datasikkerhet og personvern i internettilkoblet radioutstyr
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sikkerhetsopplæring og flybesetninglisenser
Schengen-rundreisevisum
Harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser om kjøretøysavgifter

Sider