Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (kodifisering)
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om undersøkelse av testforslag til reproduktiv toksisitet
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting
Reviderte retningslinjer for statstøtte til utbygging av bredbånd
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) (FP9)
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Rekommandasjon om kontroll ved salg av hunder og katter på nettet
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked
Rammedirektiv om jordbeskyttelse
EU-programmet for det indre marked
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer
Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om lufttrafikkstyring
Tunneldirektivet (revisjon)
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko

Sider