Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens
Europeisk e-tjenestekort
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting
Økodesignkrav til vindusprodukter
Reviderte retningslinjer for statstøtte til utbygging av bredbånd
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia
Statsstøtte til finansinstitusjoner under finanskrisen
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) (FP9)
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
Rekommandasjon om kontroll ved salg av hunder og katter på nettet
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser (revisjon)
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter

Sider