Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Visumforenklinger for transitt gjennom og kortvarige opphold i Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania
Europeisk klimalov
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til operatører og sertifikat om overenstemmelse med regelverket
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om anmerkninger
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym
Krav til miljøvennlig utforming av kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner og skannere og multifunksjonsmaskiner
Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter (revisjon)
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
Vurdering av medisinsk teknologi
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger
Krav til bruk på vei av mobile maskiner
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaksyl, benalaksyl-M, diklobenil, fluopikolid, proquinazid og pyridalyl

Sider