Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Fellesfortak under forskningsprogrammet Horisont Europa
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
EU-henstilling om grunnleggende kompetanser og skolefrafall
Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner
Dublin-IV-forordningen
Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata
Statsstøtte til finansinstitusjoner under finanskrisen
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon)
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabiliseringsreserve
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i MR-utstyr
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS
Roamingforordningen (2021-forslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
Rentesats til erstatning av European overnight index (EONIA)
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Økodesignkrav til vindusprodukter
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett

Sider