Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Såvareforordningen (2013-forslag, trukket)
Økodesignkrav til vindusprodukter
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor tilbydere av datarapporteringstjenester
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
Statsstøtte til finansinstitusjoner under finanskrisen
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
Avtale om trygdekoordinering for britiske statsborgere (trianguleringsavtalen)
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i belysning og skjermbelysning
Romanias og Portugals mål for flynavigasjonstjenester for det sentrale prestasjonsområdet "omkostningseffektivitet"
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Roamingforordningen (2021-revisjonsforslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Sikring av relevant medisinsk utstyr i tilfelle av en folkehelsekrise på EU-nivå

Sider