Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
Bruk av fartsskriver innen veitransport
Dørsalgdirektivet
Produktansvarsdirektivet
Miljøvirkningsdirektivet 1985
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien
Direktiv om måleenheter
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål
Renrasede avlsdyr av storfe
Skolegang for barn av vandrearbeidere
Advokattjenestedirektivet
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
Kosmetikkdirektivet 1976
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound)
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP)
Aerosoldirektivet om spraybokser
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren

Sider