Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Bindende standarder for likestillingsorganer
Emballasjedirektivet (revisjon)
Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om referanseverdier 2015-2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
Industriutslippsdirektivet (planlagt revisjon)
EU-høring om god praksis for produksjon av og inspeksjonsmetoder for forsøksmedisiner
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Contec IPA Product Family"
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
Henstilling om nett- og fjernundervisning i grunnskole og videregående opplæring
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
Nasjonal håndheving av reglene om statsstøtte (konsultasjon)
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir
Trygdeforordningen: endringsforslag 2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
Avslag på forlenget godkjenning av bromoksynil som aktivt stoff i plantevernmidler
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om deklarering av egenskaper for brannpåvirkning og kontinuerlig glødende forbrenning
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer

Sider