Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
EU-henstilling om sosiale og yrkesmessige sider ved overgangen til klimanøytralitet
Avfallsrammedirektivet (planlagt revisjon)
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
Produktsikkerhetsforordningen (forslag 2021)
Felles regler for sivil luftfart: flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om anmodninger om ytterligere opplysninger eller dokumentasjon
EU-henstilling om yrkesutdanning og -opplæring
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om krav til data på området 'innovasjon''
Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder
Harmonisering av lovgivningen om målenheter
Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter
Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018)
Direktiv om jordhelse
EU-rammeverk om adgang til kjøretøysdata
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
Krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi

Sider