Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om overholdelse av enhetspriser
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere (revisjon)
Bærekraftsrapportering for bedrifter
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser om mal for utlevering av personopplysninger til tredjelandsborgere
Kritiske enheters motstandsdyktighet
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Veltevern på smalsporede traktorer
Rammeverk for lisensiering av essensielle standardpatenter (SEP)
Krav til energiforbuk av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ved hviletilstand og avslått tilstand (revisjon)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser om støy og utslipp fra sivil luftfart
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly
Veterinærkontroll innen EU (kodifisering)
Helsepåstander på energidrikker med koffein
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus
EU-henstilling om europeisk universitetssamarbeid
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
EU-høring om god praksis for produksjon av og inspeksjonsmetoder for forsøksmedisiner
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data

Sider