Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021
KI-forordningen om europeisk regelverk for kunstig intelligens
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om Part-FCL-krav til allmennflyging
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet
Nasjonal håndheving av reglene om statsstøtte (konsultasjon)
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: igangsetting av evaluering for anerkjennelse av Storbritannia
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om personopplysninger i søknader
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr
Trygdeforordningen: endringsforslag 2016
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
Verdipapirsentralforordningen (CSDR): endringsbestemmelser om enklere og sikrere oppgjør
Åpenhet og målretting av politisk reklame
REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (revisjonsforslag 2022)
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om termiske isolasjonsprodukter

Sider