Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2022) relatert til legemiddelovervåkning
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)
Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser
Digital selskapsrettsdirektiv
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Avslag på forlenget godkjenning av bromoksynil som aktivt stoff i plantevernmidler
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om oppskjøring av
Henstilling om nett- og fjernundervisning i grunnskole og videregående opplæring
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (planlagt revisjon)
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål
EUs narkotikabyrå (revisjon)
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS)
Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022
Rammeverk for bærekraftig bedriftsstyring
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2021-revisjonsinitiativ)
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser

Sider