Charter for likestilling mellom kvinner og menn

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen. Et styrket engasjement for likestilling mellom kvinner og menn: et kvinnecharter fra Europakommisjonen i anledning den internasjonale kvinnedagen 2010

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.3.2010, dansk utgave)

Europa-Kommissionen viser øget vilje til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder
Forud for den internationale kvindedag viser Europa-Kommissionen vilje til at gøre mere for at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder ved hjælp af et kvindecharter. Denne politiske erklæring beskriver fem hovedområder, hvor der skal sættes ind, og forpligter Kommissionen til at integrere kønsaspektet i alle sine politikker for de næste fem år, samtidig med at den skal træffe foranstaltninger, der specifikt fremmer ligestilling (se også IP/10/236 og MEMO/10/65 ).

"Chartret afspejler Kommissionens forpligtelse til at gøre ligestilling mellem mænd og kvinder til en realitet i EU. Mænd og kvinder udsættes stadig for forskelsbehandling, hvilket har alvorlige konsekvenser for økonomisk og social samhørighed, bæredygtig vækst og konkurrencedygtighed og for aldringen af befolkningen i Europa. Det er derfor vigtigt at få kønsaspektet solidt forankret i den kommende EU-2020-strategi, som Kommissionen skal udarbejde i de kommende fem år. Især i krisetider må vi sørge for at få integreret kønsaspektet i alle vores politikker til gavn for både kvinder og mænd ", har Kommissionens formand, José Manual Barroso, udtalt.

Chartret indeholder en række forpligtelser, der bygger på fastlagte principper om ligestilling mellem mænd og kvinder. Det har til formål at fremme:

• ligestilling på arbejdsmarkedet og lige økonomisk uafhængighed for kvinder og mænd, dvs. gennem EU-2020-strategien
• lige løn for lige arbejde og arbejde af lige værdi ved at samarbejde med medlemsstaterne om at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder betydeligt over de næste fem år
• ligestilling i beslutningstagningen ved hjælp af ansporende EU-foranstaltninger
• værdighed, integritet og bekæmpelse af kønsbestemt vold ved hjælp af en vidtrækkende strategi
• ligestilling mellem mænd og kvinder uden for EU ved at tage ligestillingsproblematikken op i de eksterne forbindelser og med internationale organisationer.

Chartret er især et svar på Europa-Parlamentets anmodning om, at der gøres mere for at bekæmpe vold. " Jeg er meget stolt over at have ansvaret for at få lagt en vidtrækkende og effektiv strategi for, hvordan vi bekæmper kønsbestemt vold. Kønsbestemt vold er en krænkelse af de grundlæggende rettigheder, navnlig af den menneskelige værdighed, retten til liv og retten til respekt for menneskets integritet. Jeg vil sikre, at der som led i denne strategi gøres en solid indsats for at udrydde skamfering af kvinders kønsdele ", sagde Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab og næstformand for Europa-Kommissionen.

En ny Eurobarometer-undersøgelse om ligestilling mellem mænd og kvinder, som også offentliggøres i dag, viser, at 62 % af europæerne mener, at der stadig ikke er ligestilling på mange områder. Ifølge undersøgelsen mener europæerne også, at de to vigtigste problemer, der skal løses, er at få sat en stopper for vold mod kvinder og at sikre lige løn for lige arbejde (henholdsvis 92 % og 82 % af alle respondenter mente, at det hastede at få løst disse problemer). Derudover mener 61 %, at afgørelser på EU-niveau spiller en stor rolle i kampen mod forskelsbehandling.

Chartret vil blive fulgt op af en ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder, som skal vedtages af Kommissionen i midten af 2010. Strategien skal sikre en koordineret indsats på tværs af alle EU-politikker.

Initiativet iværksættes 15 år efter, at man på FN's fjerde kvindekonference nåede til enighed om Beijinghandlingsprogrammet. Det er en opfølgning på det løfte om et kvindecharter, som kommissionsformand José Manuel Barroso afgav i en tale til Europa-Parlamentet den 5. september 2009.

Yderligere oplysninger
Se også IP/10/236 og MEMO/10/65

Pressemateriale om kvindecharteret og lønforskelle mellem mænd og kvinder:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furthe...