Den europeiske union og Arktis

Tittel

Meddelelse til Europaparlamentet og Rådet: Den europeiske union og Arktis

Status:

Siste nytt

Europaparlamentets uttalelse av 20.1.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Arktis fortjener opmærksomhed fra Den Europæiske Union - første skridt hen imod en EU-politik for Arktis
Europa-Kommissionen vedtog i dag en meddelelse med titlen "Den Europæiske Union og den arktiske region", som sætter fokus på konsekvenserne af klimaændringer og menneskelige aktiviteter i Arktis. Ud over at redegøre for EU's interesser og politikmål slås der i meddelelsen også til lyd for en systematisk og koordineret indsats over for de nye udfordringer. Meddelelsen er derfor første skridt hen imod en EU-politik for Arktis og et vigtigt bidrag til gennemførelse af den integrerede havpolitik for EU.

Benita Ferrero-Waldner, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for eksterne forbindelser og EU’s naboskabspolitik, udtalte i den forbindelse: "Arktis er en enestående og sårbar region, som ligger tæt på Europa. Udviklingen i Arktis vil få betydelige konsekvenser for europæernes tilværelse i de kommende generationer. Øget deltagelse af Den Europæiske Union i det arktiske samarbejde vil åbne nye perspektiver i vores forbindelser med de arktiske stater. EU er klar til at samarbejde med dem for at øge stabiliteten, fremme arktisk multilateral forvaltning på grundlag af eksisterende lovgivning og sikre en passende balance mellem det prioriterede mål, som er at bevare miljøet, og behovet for bæredygtig anvendelse af naturressourcer, herunder kulbrinter."

Joe Borg, kommissær med ansvar for maritime anliggender og fiskeri, tilføjede: "Vi kan ikke forblive passive over for den alarmerende udvikling, som det arktiske klima - og dermed resten af vores planet - er inde i. På den anden side indebærer kombinationen af klimaændringer og den seneste teknologiske udvikling både nye muligheder og udfordringer. Eftersom mange EU-politikker på områder som klimaændringer, miljø, energi, forskning, fiskeri og transport har direkte indvirkning på Arktis, er der behov for en koordineret indsats, og den integrerede havpolitik kan tjene som en meget tiltrængt platform for samarbejde."

Meddelelsen understreger den tætte forbindelse mellem Den Europæiske Union og Arktis. EU-politikker med et videre eller globalt sigte har direkte konsekvenser for Arktis. I meddelelsen redegøres der for EU's interesser på alle samarbejdsområder vedrørende Arktis, og det understreges, at udviklingen i Arktis nødvendiggør en integreret indsats.

Der opstilles tre hovedmål:
* Arktis skal beskyttes og bevares i enighed med de lokale befolkninger
* Bæredygtig ressourceudnyttelse skal fremmes
* Der skal bidrages til øget multilateral forvaltning af Arktis.

Kommissionen fremsætter en række forslag til virkeliggørelse af disse mål, f.eks.:
* Oprettelse af en ny forskningsinfrastruktur
* Screening og overvågning af kemikalier
* Øget samarbejde om forebyggelse, beredskab og indsats over for katastrofer
* Inddragelse af de arktiske oprindelige folk i en reel dialog
* Udvidelse af den eksisterende fiskerilovgivning til også at omfatte Arktis
* Forbedring af farvandsovervågningen
* Fremme af fuldstændig gennemførelse af de eksisterende regler og forbedring af Den Internationale Søfartsorganisations miljø- og sikkerhedsstandarder
* Fremme af multilateral forvaltning af Arktis, herunder af en bred politikdialog, på grundlag af FN's havretskonvention
* Højere prioritering af arktiske spørgsmål på den internationale dagsorden og et øget bidrag fra Europa-Kommissionen til arbejdet i Det Arktiske Råd via en position som permanent observatør

Udviklingen af en EU-politik for Arktis ligger i forlængelse af den integrerede havpolitik for EU, som tager sigte på koordinering af alle EU-politikker med en maritim dimension for at sikre miljømæssig bæredygtighed og livskvalitet i kystområder, samtidigt med at vækstpotentialet i de maritime erhverv udnyttes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2008
Annen informasjon