EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Å få det indre energimarkedet til å fungere

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. Making the internal energy market work

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 29.1.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen la den 15. november 2012 frem en meddelelse om "Making the internal market work". I denne meddelsen gjør en op en status fra Kommisjonens side når det gjelder prosessen med det indre energimarkedet. Det slås fast at EU trenger et indre energimarked som er konkurransedyktig, integrert og likvid. Et fungerende indre energimarked er videre viktig for å nå EUs energipolitiske mål om forsyningssikkerhet, samt møte energi og klima utfordringer.

Kommisjonen viser til sitt eget energiveikart mot 2050 hvor et fungerende energimarked og bedre integrasjon av de fysiske nettverkene ble sett på som svært vikitg i overgangen mot en lavkarbon økonomi.

Det vises spesielt til behovet for investeringer i infrastruktur i produksjon, transmisjon, distribusjon og lagring.

EUs statsledere har satt 2014 som et klart mål ("deadline") for en fullføring av det indre energimarkedet. Det betyr at i 2014 må eksisterende lovgivning bli gjennomført, inklusive å gi regulatorer de nødvendige instrumenter og ressurser til å følge opp.

I 2014 skal markedene for grensekryssende handel med naturgass og elektrisitet fungere og arbeidet med å modernisere EUs infrastruktur skal være godt underveis.

Det slås likevel fast i meddelsen at EUs medlemsland er sene i å gjennomføre vedtatt EU lovgivning ( les den tredje energimarkedspakken).

Fordelene med et integrert marked

I meddelelsen slår man fast at det indre energimarkedet har fordelaktig på men rekke måter og gitt positive resultater, men at gevinstene ikke er hentet ut ennå.

For det første har det indre marked ført til mer fleksibilitet og flere valg for forbrukerne.

For det andre understrekes det at EU har fått mer likvide og synlige engros-makeder for elektrisitet og det er utviklet nye handelsplatformer ("gas hubs") på naturgassområdet.

For det tredje har bedre fungerende handel også bidratt til bedre forsynigssikkerhet.

Et fjerde punkt er at det skjer en bedre koordinering mot tredjeland. Det vises her til at indre markedsreglersprer seg til naboland som Energy Community.

Mer å hente ved det indre energimarkedet.

Kommisjonen peker på at det er mange fordeler som ikke er høstet inn ennå som f.eks.: muligheter for skifte av leverandører, bedre kontroll med forbruket gjennom "smarte" teknologier, bedre adgang til overføringsnettverk og utvikling av infrastruktur.

Hvordan få mest ut av det indre energimarkedet?

Til slutt pekes på en lang liste av tiltak som nå kan bidra til å få enda mer ut av det indre energimarkedet. En viktig del her er å gjennomføre den tredje energimarkedspakken fra 2009. Det vises her til en lang rekke traktatkrenkelsessaker som følge av dårlig og mangelfull implementering i medlemslandene. Kommisjonen vil lage jevnlige oppdateringer på hvordan den tredje pakken er gjennomført og man skal ha en utveksling av beste praksis mellom land.

Kommisjonen ønsker å bruke de regionale inititiativ for å utjevne forskjeller mellom land og stimulere til nettverk og infrastruktur.

I forhold til forbrukere skal innovative teknologier anvendes for at de skal bli mer pris- og forbruksbevisste.

Kommisjonen markerer helt klart at regulerte priser til forbrukerne ikke er veien å gå og har åpnet traktatkrenkelsessaker mot land som regulerer priser til industrien. Kommisjonen mener at sårbare kunder må ha beskyttelse.

Det videre arbeidet med nettverkskoder skal bidra til å utvikle det grensekryssende engrosmarkedet. Arbeidet med å utvikle nye nettverkskoder skjer i en prosess mellom ACER, ENTSO og komitologi-komiteene ( for grensehandels-forordninger for elektrisitet og naturgass).

Kommisjonen er opptatt av hvordan statlig intervensjon kan optimeres på en rekke områder som innen virkemider for et lavkarbonsystem ( støttesystemer fornybar energi, statsstøtte-retningslinjer etc). Videre kan statlig intrervensjon bedre optimeres innen forsyningssikkerhetfor elektrisitet. Temaer nevnt her er kapasitetsmarkeder, utslippshandel (ETS) og adekvat genereringskapasitet. Når det gjelder kapasitetsmarkeder har Kommisjonen initiert en egen hørings og konsultasjnsprosess. Det signaliseres tiltak innen investeringer i generering. Spørsmål i grenselandet mellom indre marked og forsyningssikkerhet vil drøftes i den nyopprettede Electricity Coordination Group ( jf. kommisjonsvedtak av 15.11.2012).

I meddelelsen er det forventninger til at infrastrukturforordningen blir vedtatt og kan bidra til et bedre energiflyt mellom land og regioner.

Det pekes også fremover mot modernisering gjennom mer nettverk/infrastruktur og gjennom anvendelse av "smarte" nettverk i samarbeid med IT sektor.

IT sektoren skal også kunne spille en viktig rolle i forhold til styring av etterspørselsiden, støtte til forbrukerne og dermed gjennomføring av energieffektivitets-direktivet.

I anneks 1 er det gjengitt i en Action Plan med 22 aksjoner som skal bidra til at det indre energimarkedet skal fungere bedre. Denne handlingsplanen skal vurderes i 2014 av Kommisjonen.

Merknader
Meddelelsen er ikke en rettsakt som skal innlemmes i EØS-avtalen. Dette er et dokument som likevel kan føre til at Kommisjonen vil initiere rettsakter eller nye inititiativ. Siden dette er knyttet opp til det indre marked er det derfor viktig å følge dette fra et EØS-perspektiv.

Status
EU-landene vil drøfte oppfølging av meddelelsen om det indre energimarkedet. Dette skjedde først ved energirådsmøtet i EU den 3.12. 2012. PÅ EFTA siden fikk en presentert fremdriftsplan og innhold den 12.12.2012. Intensjonen under det irske formannskapet er å få til rådskonklusjoner til energministermøtet i Luxemburg 7. juni 2013.

Dette arbeidet er spesielt viktig siden EU har vedtatt at de indre energimarkedet skal fullføres innen utgangen av 2014 og at isolerte "øyer" i dette markedet skal integreres inne utgangen av 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg