EU-strategi om droner versjon 2.0

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En europeisk dronestrategi 2.0 til fremme av bærekraftig og intelligent transport

(In preparation) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Drone strategy 2.0 for Europe to foster sustainable and smart mobility

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2021)

Sammendrag av innhold
I mobilitetsstrategien fra 2020 kunngjorde EU-kommisjonen sin plan om å vedta en dronestrategi 2.0 i 2022 for å fremme droner i utviklingen av fremtidens smarte og bærekraftige mobilitet. Dette initiativet til en ny EU-dronestrategi tar sikte på å utnytte droner, gjennom digitalisering og automatisering, for å bidra til å skape nye bærekraftige tjenester og transportformer. Det skal også tas høyde for mulige sivile/militære teknologiske synergier.

Det er siden 2019 vedtatt flere EU-rettsakter med regelverk for droner, og EU-kommisjonen ønsker nå en fremtidsrettet visjon for den videre, helhetlige utviklingen av sektoren. Strategien skal bidra til å fremme opptaket av droneteknologi i Europa, og samtidig sikre balansen mellom flysikkerhet, security, poersonvern, miljø og andre samfunnshensyn.

EU-kommisjonen mener utviklingen av dronetjenester i en konkurransedrevet bransje kan bidra sterkt til Europas grønne og digitale omstilling, og gjenopprette og øke robusheten til den europeiske økonomien etter COVID-19.

Merknader
En EU-dronestrategi vil være et ikke-bindende policy-dokument, og vil ikke i seg selv medføre rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
En ny EU-strategi for droner vil ventes å prege også norsk dronevirksomhet, ikke minst fordi norske droneoperatører konkurrerer på det felleseuropeiske markedet. Utfordringer knyttet til støy, flysikkerhet, security og personvern ble alle omtalt i Norges dronestrategi fra 2018. Utviklingen på droneområdet går imidlertid svært raskt, og det vil være nyttig for norske myndigheter å gå inn i disse problemstillingene på nytt – også med tanke på kommende luftfartsstrategi og en eventuell revidering av den norske dronestrategien. Norge er relativt sett fremdeles langt fremme på droneområdet, og norske aktører er derfor godt posisjonert til å gi innspill til strategien. Høringen gir norske aktører mulighet til å medvirke til innholdet i strategien.

Samferdselsdepartementet vil oppfordre berørte norske aktører til å svare på høringen.

Status
U-kommisjonen publiserte et veikart for en ny dronestrategi 4. juni 2021, og åpnet for innspill på veikartet frem til 2. juli 2021. Fra 8. oktober har EU-kommisjonen åpnet en høring hvor interessenter kan gi sine innspill ved å fylle ut et spørreskjema med frist 31. desember 2021.

Gjennom høringen ber EU-kommisjonen blant annet om innspill på hvordan en ny dronestrategi for EU kan:

• Bidra til et nytt marked for bærekraftige lufttransport og -tjenester, særlig i urbane områder.

• Evaluere den initielle implementeringen av EUs droneregelverk

• Bidra til å overkomme barrierer til introduksjon av ny teknologi, og sikre størst mulig grad av allmenn aksept for droner gjennom å adressere bekymringer knyttet til miljø – særlig med tanke på lydforrurensing – flysikkerhet, security, og personvern.

• Identifisere synergier mellom sivile-, forsvars-, og romfartsindustrier.

Luftfartstilsynet har lagt ut en lenke til høringen med frist 31. desember 2021 på sine nettsider https://luftfartstilsynet.no/horinger/2021/horing-fra-eu-kommisjonen-dro...

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
11.10.2021
Høringsfrist
31.12.2021