Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om det europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.2.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

INDLEDNING
Kommissionen fremhæver i Europa 2020-strategien [1] forskningens og innovationens rolle i forhold til at ruste Den Europæiske Union mod fremtidens udfordringer. I retningslinjerne for Den fælles landbrugspolitik frem til 2020 [2] udpeges innovation som den største forudsætning for at forberede landbruget i EU på fremtiden. I Et budget for Europa 2020 [3] er der afsat
4,5 mia. EUR til forskning og innovation inden for fødevaresikkerhed, bioøkonomi og bæredygtigt landbrug.

Forskningens og innovationens centrale rolle beskrives yderligere i Europa 2020-flagskibsinitiativet Innovation i EU [4], hvorved begrebet "europæiske innovationspartnerskaber" indføres som en ny måde at fremme innovation på. Der er allerede iværksat et europæisk pilotinnovationspartnerskab om aktiv og sund aldring. Derudover er det forberedende arbejde med henblik på at udvikle et europæisk innovationspartnerskab om henholdsvis råmaterialer, et vandeffektivt Europa og landbrug udført. De europæiske innovationspartnerskaber har til formål at bygge bro mellem videnskaben og den praktiske anvendelse af innovativ praksis. Rådet har understreget behovet for, at de europæiske innovationspartnerskaber har en klar målsætning samt vigtigheden af, at medlemsstaterne involveres, og at eksisterende instrumenter strømlines effektivt.

I denne meddelelse beskrives det europæiske innovationspartnerskab, som er omhandlet i Innovation i EU, om landbrugets produktivitet og bæredygtighed. De europæiske innovationspartnerskaber følger de strategiske retningslinjer for Europa 2020 og Den fælles landbrugspolitik frem til 2020. Det bygger på høringer af interessenter og skal trække på erfaringer fra det europæiske pilotinnovationspartnerskab om aktiv og sund aldring, hvilket bl.a. omfatter udviklingen af en strategisk gennemførelsesplan, Rådets drøftelser samt interessenterne behov og ideer.

1 KOM(2010) 2020.
2 KOM(2010) 672.
3 KOM(2011) 500.
4 KOM(2010) 546.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.02.2012