Europeisk sikkerhetsstyringssystem på luftfartsområdet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om opprettelse av et europeisk sikkerhetsstyringssystem på luftfartsområdet

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Da Kommissionen offentliggjorde sin hvidbog om transport [1], fastsatte den det klare mål, at EU skulle være det sikreste område for luftfart. Endvidere blev der i rapporten fra gruppen på højt plan vedrørende forskning i luftfart [2] fastsat et mål for 2050 om at reducere ulykkesfrekvensen for erhvervsmæssig flyvning til mindre end én ulykke pr. 10 mio. flyvninger, dvs. en halvering af det nuværende niveau. Mens ulykkesfrekvensen på luftfartsområdet fortsat falder, er nedgangen imidlertid gået markant langsommere siden 2004 [3], og samtidig stiger antallet af flyvninger stadig, og det forventes at blive næsten fordoblet i 2030 [4]. For at bevare det nuværende lave antal flyulykker med dødelig udgang skal vi derfor sikre, at ulykkesfrekvensen fortsat falder med henblik på at modsvare det stadigt stigende antal flyvninger.

EU står derfor over for en stor udfordring i de kommende år, hvis det skal være blandt de førende i verden inden for luftfartssikkerhed og redde liv, som ellers ville gå tabt. Der er derfor et klart behov for handling.

I denne meddelelse beskrives derfor, hvordan denne udfordring kan imødegås, og der foreslås en række foranstaltninger. Det er EU's bidrag til det mål, der blev vedtaget på sikkerhedskonferencen på højt niveau i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) [5] i Montreal i 2010, om at arbejde hen imod en proaktiv styring af luftfartssikkerheden baseret på dokumentation.

Meddelelsen ledsages også af et arbejdsdokument fra Kommissionen, hvori den nuværende EU-ramme for luftfartssikkerhed beskrives. Det er udarbejdet i fællesskab af Kommissionen og EASA og kaldes "det europæiske program for luftfartssikkerhed" (EASP). [6]

1 KOM(2011) 144 - HVIDBOG - En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem.
2 ISBN 978-92-79-19724-6 - Flightpath 2050 - Europe's Vision for Aviation.
3 ISBN: 978-92-9210-097-1 - EASA Årlig sikkerhedsvurdering.
4 EUROCONTROL CND/STATFOR dok. 415 af 17. december 2010 - Long-Term Forecast - Flight
Movements 2010-2030.
5 ICAO dok. 9935, sikkerhedskonference på højt niveau i 2010.
6 Henvisning tilføjes, når der er tildelt et SEK-dokumentnummer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg