Forbedring av kvaliteten på undervisning og læring i høyere utdanningsinstitusjoner

Tittel

Report to the European Commission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions

Siste nytt

Rapport til Kommisjonen offentliggjort 18.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.6.2013, dansk utgave)

EU-ekspertgruppe på højt plan: Lær professorerne at undervise
EU-ekspertgruppen på højt plan om modernisering af de videregående uddannelser offentliggør sin første rapport i dag om, hvordan undervisnings- og læringskvaliteten på universiteterne forbedres. Gruppen, hvis formand er den tidligere irske præsident Mary McAleese, har 16 anbefalinger (se bilag 1), som omfatter en opfordring til at indføre obligatorisk certificeret uddannelse af alle professorer og andet personale ved højere læreanstalter, mere fokus på at hjælpe de studerende med at udvikle iværksætterfærdigheder og innovative færdigheder samt oprettelsen af et Europæisk Akademi for Undervisning og Læring.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Mit mål, da jeg oprettede gruppen, var at tilskynde til nye idéer og tanker. Gruppens anbefalinger kommer betids, er praktiske og vil ikke nødvendigvis kræve yderligere store udgifter. Kvalitetsundervisning på vores højere læreanstalter er afgørende for at sikre, at de studerende bliver udstyret med det rette sæt af færdigheder for deres fremtidige personlige og professionelle udvikling. Kommissionen vil gøre alt, hvad den kan, for at støtte gennemførelsen af disse anbefalinger."

Mary McAleese, formand for gruppen, tilføjede: "Undervisnings- og læringskvalitet er afhængig af ildsjæle og engagerede institutioner, der støttes af politikker, som sætter undervisning og læring i højsædet. Undervisningspersonalet ved de videregående uddannelser skal have den undervisning og støtte, som de har brug for til at gøre et fantastisk stykke arbejde. Vores rapport viser, hvordan det kan gøres."

Gruppen, som blev oprettet af Androulla Vassiliou sidste september, har som led i sit arbejde gennemført omfattende høringer med interessenter. Den fandt, at mange højere læreanstalter ikke lægger tilstrækkelig vægt på undervisning i forhold til forskning, selv om begge dele er centrale opgaver for de videregående uddannelser. "Der er behov for at genskabe balancen. Undervisningens rolle, for så vidt angår den akademiske verden, har brug for større vægt og anerkendelse, specielt hvad karrierefremskridt angår", sagde kommissæren og fortsatte: "Jeg ser meget positivt på forslaget om, at alle undervisere på højere læreanstalter skal lære at undervise."

De næste skridt

Gruppen på højt plan vil nu begynde på anden del af sin opgave, nemlig hvordan man maksimerer virkningen af nye metoder til afholdelse af videregående uddannelser af høj kvalitet, såsom MOOC'er (massive open online courses), der giver folk adgang til videregående uddannelser fra deres hjem. Partnere i 11 lande har for nylig lanceret de første pan-europæiske MOOC-uddannelser med støtte fra Europa-Kommissionen (IP/13/349). Den næste rapport fra gruppen på højt plan forventes offentliggjort i juni 2014.

Baggrund

Gruppen på højt plans arbejde er en del af Kommissionens strategi om at støtte moderniseringen af medlemsstaternes videregående uddannelser. Der er allerede gjort mange fremskridt på dette område. Bolognaprocessen har f.eks. gjort det nemmere for studerende at læse i udlandet og få deres kvalifikationer anerkendt i hele Europa. Et nyt multidimensionelt system til at rangordne universiteter, som blev igangsat af Kommissionen og forventes at offentliggøre sine første resultater tidligt næste år, vil gøre det lettere at sammenligne universiteter, så de studerende kan træffe et mere oplyst valg om, hvor de vil studere.

Den europæiske dagsorden for moderniseringen af de videregående uddannelser, som undervisningsministrene tilsluttede sig den 28.-29. november 2011, udpeger områder, hvor EU-landene er nødt til at gøre mere for at nå deres fælles mål, og fastsætter, hvordan EU kan støtte deres moderniseringsprocesser. Prioriteterne omfatter forbedring af kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser, så studieordningerne møder de studerendes, arbejdsgivernes og de fremtidige karrierers behov, samt en øgning af antallet af kandidater. Dagsordenen tilskynder til tættere samarbejde mellem universiteter, erhvervslivet og forskning. Den er en del af Kommissionens bredere Europa 2020-strategi om at fremme vækst og beskæftigelse, hvori uddannelse spiller en nøglerolle.

Erasmus for Alle, det nye program for uddannelse, ungdom og sport, som vil blive søsat til januar, vil støtte reform af politikker i medlemsstaterne med fokus på at styrke evidensgrundlaget for politisk beslutningstagning og udveksling af gode praksisser. Programmet forventes at have et budget på omkring 14,5 mia. EUR for 2014-2020 — 40 % mere end de nuværende programmer — og vil yde stipendier til, at 4 mio. mennesker kan få internationale erfaringer og færdigheder gennem et studieophold eller frivilligt arbejde i udlandet.

Yderligere oplysninger

Rapporten findes her:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Europa-Kommissionen: Uddannelse

[For full versjon av pressemeldingen, se lenken over)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.06.2013
Annen informasjon