Gjennomføring og anvendelse av EUs miljørett

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen om implementering av Felleskapets miljølovgivning

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.11.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Formålet med denne meddelelse er at vise, hvordan de nye tilgange, der er beskrevet i meddelelsen "Et resultatorienteret Europa - anvendelse af fællesskabsretten", vil blive anvendt på miljøområdet.

Den viser også, hvordan Fællesskabets miljølovgivning kan gennemføres bedre ved hjælp af en kombination af:

• arbejdet i forbindelse med og efter lovgivningsfasen, der er rettet mod forebyggelse af overtrædelser
• imødekommelse af den europæiske offentligheds særlige betænkeligheder
• en mere direkte og intensiv håndtering af de væsentligste overtrædelser
• en forbedret dialog med Europa-Parlamentet
• øget gennemskuelighed, kommunikation og dialog med offentligheden og interesserede parter.

Denne fornyede gennemgang er særlig relevant i lyset af EU's udvidelse i tidsrummet 2004-2007, den øgede opmærksomhed omkring miljøproblemstillinger, det voksende omfang af Fællesskabets miljølovgivning, den betydningsfulde udvikling i EF-Domstolens retspraksis og fremkomsten af ny praksis til at fremme overensstemmelse. Denne meddelelse afspejler den øgede vægt, der lægges på gennemførelsen, navnlig som dette kommer til udtryk i det sjette miljøhandlingsprogram [1] og midtvejsevalueringen [2] heraf, og den er i tråd med Europa- Parlamentets langvarige interesse herfor.

I meddelelsen beskrives først udfordringerne i forbindelse med anvendelsen af Fællesskabets miljølovgivning. Dernæst skitseres de specifikke midler, der benyttes til at fremme og sikre overholdelsen, og som bl.a. omfatter: Foranstaltninger med henblik på at forebygge overtrædelser ved at forbedre kvaliteten af ny fællesskabsmiljølovgivning og sikre en national gennemførelse af god kvalitet, foranstaltninger, der tager højde for den europæiske offentligheds særlige betænkeligheder, herunder med en forbedret problemløsningsordning og en styrkelse af Kommissionens repræsentation i medlemsstaterne, kriterier til udpegelse af de overtrædelser, som kræver et ekstra højt opmærksomhedsniveau, samt forslag til en forbedret dialog med Europa-Parlamentet, offentligheden og interesserede parter. Meddelelsen suppleres med to særskilte dokumenter fra Kommissionen, hvoraf det ene indeholder en sektoropdelt beskrivelse af udfordringer og et overblik over forebyggende foranstaltninger med henblik på at fremme overensstemmelse, og det andet indeholder en sammenfatning af den konsekvensanalyse, der er knyttet til meddelelsen [3].

1 Beslutning nr. 1600/2002/EF.
2 Kommissionens meddelelse KOM(2007) 225.
3 KOM(2008) 2851 og KOM(2008) 2852.

Nøkkelinformasjon