Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis

Tittel

Grønnbok om illoyal handelspraksis i bedrift-til-bedrift-forsyningskjeden for mat og andre varer i Europa

Green paper on unfair trading practices in the business-to-business food and non-food supply chains in Europe

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 31.1.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 31.1.2013, dansk utgave)

Kommissionen vedtager en europæisk handlingsplan for detailhandelen og gennemfører en høring om illoyal handelspraksis

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en europæisk handlingsplan for detailhandelen og en grønbog om illoyal handelspraksis i virksomhed-til-virksomhed-forsyningskæden for fødevarer og nonfoodvarer.

Sektoren for detail- og engrostjenester er en af de vigtigste sektorer i EU's økonomi og bør spille en central rolle med hensyn til at stimulere vækst og jobskabelse under Europa 2020-strategien. Den tegner sig for 11 % af EU's BNP og 29 % af de europæiske SMV'er, beskæftiger næsten 33 mio. arbejdstagere og giver navnlig unge, kvinder og arbejdstagere med begrænsede kvalifikationer jobmuligheder. Der findes dog stadig en række hindringer for problemløse grænseoverskridende indkøb, forbrugernes adgang til grænseoverskridende handel og distribution og detailhandlernes markedsadgang.

Kommissær med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, udtalte: "Detailhandlere spiller en vigtig rolle med hensyn til at åbne det indre marked for EU's forbrugere. Der findes imidlertid stadig hindringer for etableringen af et effektivt og konkurrencedygtigt indre marked for detailhandel. I denne handlingsplan fastlægges der en strategi for forbedring af detailsektorens konkurrenceevne samt dens resultater på det økonomiske, miljømæssige og sociale område." Kommissær Barnier sagde endvidere: "Vi ønsker også retfærdige betingelser. Illoyal handelspraksis udgør en risiko for virksomhederne og fører til ineffektivitet i forsyningskæden inden for detailhandel. Forbrugerne bør tilbydes konkurrencedygtige priser, men jeg ønsker også, at detailhandlernes leverandører får rimelige priser for deres produkter."

Aktionerne i den europæiske handlingsplan for detailhandelen vedrører fem centrale prioriterede områder:

• Forbrugere med indflydelse gennem bedre oplysning

• Forbedring af adgangen til handel og distribution gennem fremme af udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne om fysisk planlægning og byplanlægning på handelsområdet

• Mere rimelige og bæredygtige handelsforbindelser i hele forsyningskæden for fødevarer og nonfoodvarer

• Sikring af bedre forbindelser mellem detailhandel og innovation

• Etablering af et bedre arbejdsmiljø, f.eks. gennem sikring af bedre overensstemmelse mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer på arbejdsmarkedet.

Kommissionen vil oprette en permanent gruppe om detailhandelens konkurrenceevne, som vil bidrage til udvikling af yderligere specifikke målsætninger for de områder, der er udpeget, overvåge udviklingen, udstede anbefalinger for at sikre fuld gennemførelse af aktionerne i denne plan og om nødvendigt rådgive Kommissionen om supplerende aktioner, som kan foreslås.

En af de vigtigste aktioner er en grønbog, som iværksætter en høring om illoyal handelspraksis i virksomhed-til-virksomhed-forsyningskæden for fødevarer og nonfoodvarer, og som er blevet vedtaget samtidig med handlingsplanen. Høringen med en varighed på tre måneder vil hjælpe Kommissionen med at vurdere omfanget af illoyal handelspraksis og tilvejebringe dokumentation vedrørende virkningerne for økonomien og handel på tværs af grænserne. Effektiviteten af den selvregulering og lovgivning, som er blevet indført for at løse problemerne vedrørende sådan praksis på nationalt plan, vil blive undersøgt, og det vil ligeledes blive undersøgt, om de forskellige tilgange kan føre til fragmentering af det indre marked. Alle interesserede parter opfordres til at indsende deres synspunkter som svar på de spørgsmål, der rejses i grønbogen, senest den 30. april 2013.

Specifikt hvad angår illoyal handelspraksis i fødevaresektoren, blev der i 2010 nedsat en ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder under Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde, som skal søge at finde en løsning på dette problem. Under mødet i forummet på højt plan i december 2012 (jf. IP/12/1314) blev der annonceret en tilgang med to spor som løsning på dette problem Grønbogen om illoyal handelspraksis mellem virksomheder i forsyningskæden for fødevarer og nonfoodvarer vedtages parallelt med arbejdet i dette forum, og Kommissionen vil iværksætte en konsekvensanalyse, som vil omfatte en række forskellige muligheder for at løse dette problem, som spænder lige fra selvregulering til lovgivning.

Jf. også MEMO/13/47

Yderligere oplysninger
Hindringerne for et indre marked inden for detailhandel blev udpeget i Kommissionens rapport om overvågning af handels- og distributionsmarkedet fra juli 2010 (jf. IP/10/885) og Europa-Parlamentets beslutning om et mere effektivt og fair detailmarked fra juli 2011 samt på de workshopper, som Kommissionen tilrettelagde under udarbejdelsen af handlingsplanen, og som havde deltagelse af repræsentanter for de vigtigste berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg