Havdata og havobservasjoner: planlagte EU-tiltak 2011-2013

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Kunnskap om havene 2020 - havdata og havobservasjon for intelligent og bærekraftig vekst

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Viden er kilden til bæredygtig vækst i en sammenkoblet global økonomi og derfor et nøgleelement, når det gælder om at opnå intelligent vækst i EU i tråd med "Europa 2020-strategien" [1]. At øge vores viden om havene, der udgør 71 % af jordens overflade, er et af de tre tværgående værktøjer i EU's integrerede havpolitik [2]. Faktisk kan viden om havene også bidrage til at opnå de to andre værktøjer, nemlig bedre fysisk planlægning og integreret farvandsovervågning.

Det er umuligt at forudsige omfanget af fremtidige forandringer i havsystemerne, deres konsekvenser for de menneskelige aktiviteter og den indflydelse, disse ændringer i den menneskelige adfærd vil få på havene, uden at forstå, hvordan systemet virker nu, og hvordan det virkede førhen. Viden er påkrævet, for at havene kan opnå en god miljøtilstand i overensstemmelse med havstrategirammedirektivet, som er miljøsøjlen i den integrerede havpolitik. Viden er en af hovedkomponenterne i EU's plan om at integrere havforskning og maritim forskning [3] og et bidrag til den digitale dagsorden [4].

For at få viden om havene, må man begynde med at observere dem. Dataene fra disse observationer samles og analyseres derefter for at få information og viden. Den erhvervede viden kan siden anvendes til at fremme intelligent, bæredygtig vækst, at vurdere det marine økosystems sundhedstilstand eller beskytte kystsamfundene.

Denne meddelelse omhandler især de to første faser i processen, dvs. indsamling og samling af data, ud fra den betragtning, at offentlig information grundlæggende er et offentligt gode, der kan være til gavn for en bred vifte af parter, mens anvendelsen er mere specialiseret og enten kan overlades til markedet eller gøres til genstand for målrettede strategiske initiativer. Som følge af nærhedsprincippet er dataindsamlingen mest et medlemsstatsanliggende. EU vil kunne yde et positivt bidrag til samlingen af data, fordi det er nødvendigt at skabe sammenhæng på tværs af landegrænser og mellem de forskellige brugergrupper.

Kommissionen blev i Rådets konklusioner af 16. november 2009 om integreret havpolitik [5] opfordret til at fremsætte forslag til bedre udnyttelse af den videnskabelige viden. Med denne meddelelse efterkommes denne opfordring, idet der slås til lyd for en mere koordineret indsamling og samling af havdata og beskrives en handlingsplan, hvor de forskellige strategiske EU-foranstaltninger leverer brikker til et globalt puslespil for at nå dette mål.

[1] Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
[2] En integreret EU-havpolitik, Bruxelles den 10.10.2007, KOM(2007) 575 endelig.
[3] En europæisk strategi for havforskning og maritim forskning. En sammenhængende ramme for det europæiske forskningsrum til fremme af bæredygtig udnyttelse af havene, Bruxelles, den 3.9.2008, KOM(2008) 534 endelig.
[4] En digital dagsorden for Europa, 19.5.2010, KOM(2010) 245.
[5] Rådets konklusioner om integreret havpolitik. Det Almindelige Råds 2973. møde i Bruxelles, den 16. november 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.09.2010
Annen informasjon