Nøkkeldata om lærere og skoleledelse i Europa 2013

Tittel

Europan Commission - Eurydice Report: Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013 Edition

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.4.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 24.4.2013, dansk utgave)

Bedre støtte til nye lærere i EU
Introduktionsprogrammer, som har til formål at tilbyde individuel støtte og rådgivning til nye lærere, er nu obligatorisk i 15 EU-medlemsstater (Østrig, Cypern, Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige) samt i Kroatien og Tyrkiet ifølge Europa-Kommissionens rapport om betingelserne for lærere og skoleledere i 32 lande. Selv om disse programmer er organiseret forskelligt, tager de alle sigte på at hjælpe de nye lærere med at vænne sig til erhvervet og reducere sandsynligheden for, at lærere forlader erhvervet før tiden.

"En god lærer kan være udslagsgivende for børns fremtid", udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. "Det er grunden til, at jeg opfordrer alle medlemsstaterne til at forbedre uddannelse af og støtte til lærere, så de fuldt ud kan udvikle deres kompetencer gennem hele deres karriere, og sikre høj kvalitet og innovativ undervisning til at udstyre de unge med de færdigheder, de har brug for til et moderne liv".

De fleste EU-lande har defineret kompetencer, som lærerne skal have for at få et job og have karrierefremskridt inden for erhvervet. Disse omfatter pædagogisk viden, gruppesamarbejde, sociale kompetencer og faglige kvalifikationer. Disse "kompetencerammer" er grundlaget for den grundlæggende læreruddannelse i alle lande og regioner undtagen 8 (Belgien — det tysksprogede fællesskab, Bulgarien, Finland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Slovakiet og Tjekkiet).

De fleste af Europas 5 mio. lærere er kontraktligt forpligtet til at arbejde mindst 35 til 40 timer om ugen, hvilket omfatter undervisningstid, tilgængelighed i skolens lokaler og tid til forberedelse og karaktergivning. Antallet af timer, som de skal være aktivt involveret i undervisning, varierer meget: Det er generelt højere for førskoleundervisning og er lavere på højere niveauer i uddannelsessystemet. Det gennemsnitlige antal undervisningstimer for primær- og sekundæruddannelserne er 20.

I ca. en tredjedel af de europæiske lande forventes lærere at være på skolens lokaler omkring 30 timer om ugen. Der er ingen fastsatte tidskrav i Portugal, Sverige, Det Forenede Kongerige (England, Wales og Nordirland) og Norge, plus Cypern for sekundæruddannelse og Island for førskoleundervisning. I Tyskland, Grækenland, Spanien, Cypern, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien og Slovenien nedsættes antallet af undervisningstimer efter et vist antal arbejdsår.

Flertallet af lærere er over 40 år på tværs af Europa. Næsten halvdelen af lærerne er over 50 år i Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Italien, Nederlandene, Østrig, Norge og Island. Procentdelen af lærere, der er under 30 år, er særlig lav i Tyskland, Italien og Sverige.

I de fleste EU-medlemsstater er lærernes grundløn lavere end BNP pr. indbygger for lærere, der underviser i den obligatoriske uddannelse (folkeskoleniveau). Tillæg, som kan gøre en stor forskel for lærernes nettoløn, gives normalt for overarbejde eller yderligere ansvarsområder. Kun halvdelen af de undersøgte lande giver tillæg til lærere på grundlag af positive undervisningsresultater.

Baggrund
Key Data on Teachers and School Leaders-undersøgelsen omfatter 32 lande (EU-medlemsstaterne, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet). Den er udarbejdet for EU-Kommissionen af Eurydice-netværket og samler de seneste oplysninger om lærere og skoleledere fra førskoleundervisning til videregående uddannelser, herunder data om alder, køn, arbejdstid og lønninger. Rapporten er baseret på data og oplysninger fra Eurydice-netværket, Eurostat og oplysninger fra internationale undersøgelser, herunder OECD’s internationale undersøgelse af undervisning og læring (TALIS 2008) og det internationale program til opfølgning af elvernes fremskridt (PISA 2009), og den internationale undersøgelse af udviklingen i matematik og naturvidenskab (TIMSS 2011, den internationale sammenslutning til vurdering af uddannelsesresultater).

I Kommissionens strategi om nytænkning på uddannelsesområdet understreges betydningen af at tiltrække de bedste kandidater til at blive lærere, især i betragtning af det store antal lærere, der nærmer sig pensionsalderen. Passende grunduddannelser for lærere og løbende faglig udvikling af lærere og undervisere forbedrer kvaliteten af uddannelser i Europa: En højt kvalificeret arbejdsstyrke kan kun realiseres ved at tiltrække og uddanne de bedste lærere. Fremme af høj kvalitet i undervisningen er ligeledes en prioritet for gruppen på højt plan om modernisering af de videregående uddannelser, som blev lanceret af kommissær Androulla Vassiliou i november 2011.

Eurydice
EURYDICE-netværket består af 40 nationale enheder i 36 lande (EU-medlemsstaterne, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Kroatien, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet). Eurydice koordineres af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens websted for uddannelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Nøkkelinformasjon